Al in een arrest van 12 juli 2007 heeft het Grondwettelijk Hof gewezen op een verschil in behandeling met betrekking tot het bestaan van een verplichte verzekering louter en alleen voor architecten. Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk zijn verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in het gedrang te komen, zonder dat voor het verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Deze discriminatie is het gevolg van de ontstentenis van een vergelijkbare verzekeringsplicht in het recht toepasselijk op de andere partijen die in de bouwakte voorkomen. Als fractie hebben we in het verleden dan ook een wetsvoorstel ingediend die hetzelfde doel beoogd. We zijn dan ook tevreden dat met dit wetsontwerp na bijna 10 jaar een einde wordt gesteld aan deze discriminatie door het instellen van een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor alle actoren in de bouwsector, met name de architect, aannemer en andere dienstverleners in de sector. Daarnaast wil dit wetsontwerp de bouwheer beschermen (bijvoorbeeld tegen eventuele insolvabiliteit). De Minister heeft in de commissie duidelijk erop gewezen dat het een keuze is om enerzijds de kostprijs voor de kandidaat-bouwers beperkt te houden zodanig dat zij niet geconfronteerd worden met onredelijke extra kosten en anderzijds te zorgen voor het dekken van grote risico’s van soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van gesloten ruwbouw van een woning.

Over dit wetsontwerp heeft een breed overleg plaatsgevonden met alle actoren van de sector. Het wetsontwerp zal dan ook op 1 juli 2018 in werking treden zodat de sector zich kan voorbereiden en de Koning het tariferingsbureau kan oprichten.