De varkenssector zal tot en met april 2022 erkend worden als crisissector. Tot dan blijft de sector dus vrijgesteld van betalingen van bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen. Dat heeft minister van Landbouw David Clarinval (MR) aangekondigd in een mondelinge vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

De Belgische varkenssector krijgt het al enige tijd zwaar te verduren. De coronacrisis, de Afrikaanse varkenspest en hiermee gepaarde exportmoeilijkheden en de hoge energie- en voederprijzen hakken stevig in op het verdienmodel van onze varkenshouders. Daarom kaartte Oost-Vlaamse CD&V-Kamerlid Leen Dierick vandaag de situatie in de varkenssector nogmaals aan bij bevoegd minister van Landbouw David Clarinval (MR) in de Kamercommissie Economie.

Dierick: “De getuigenissen van varkenshouders die ik afgelopen weken heb vernomen, waren schrijnend. Het valt niet te onderschatten welke impact de situatie heeft op de mentale gezondheid van de varkensboeren en hun gezin. Ik heb in de commissie meermaals aangedrongen op oplossingen komen om de sector ademruimte te geven. Om een golf aan faillissementen vermijden in de Belgische varkenssector, zijn ondersteuningsmaatregelen broodnodig. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de sector tot en met april 2022 erkend zal blijven als sector in crisis. Ook kijk ik uit naar de initiatieven en oplossingen die de minister met zijn Vlaamse collega Hilde Crevits zal zoeken. De exportbeperkingen van de 12 derde landen blijft de achilleshiel voor de sector. Diplomatiek onderhandelingen moeten de export hier opnieuw mogelijk maken. Hoe sneller dit gebeurt hoe liever.”

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Het is een goede zaak dat collega Clarinval positief reageert op de vraag tot verlenging van de erkenning van de varkenssector als sector in de crisis. We hebben daar ook op aangedrongen. De sector maakt zware tijden door. Aan Vlaamse zijde hebben we de hele keten al bijeen gebracht om te zoeken naar oplossingen. We moeten op alle niveaus en samen met de keten de nodige inspanningen leveren om onze bedrijven door deze crisis te helpen.”

Op vraag van Dierick zal minister Clarinval naast de verlenging van de maatregelen als sector in crisis de vraag bekijken voor een gedeeltelijke vrijstelling van de bijdragen voor het sanitair fonds. De minister zal aan de FOD Volksgezondheid bijkomende informatie opvragen over de actuele situatie van de fondsen. Met deze informatie kan hij met voldoende kennis de beslissing nemen of een (gedeeltelijke) vrijstelling van de bijdrage van voor het sanitair fonds kan toegezegd worden. 

Ten slotte gaf minister Clarinval in zijn antwoord mee dat hij tegemoet wil komen om het gebrek aan transparantie over de marges en prijzen te verhelpen. Hij zal het prijzenobservatorium vragen een actualisatie uit te voeren van de analyse van de prijzen in de varkenssector, gezien deze laatste analyse dateert van 2016. In de vraag naar meer transparantie verwijst hij ook naar de toepassing van een Europese richtlijn over de prijzentransparantie in de agrovoedingsindustrie en de uitvoeringsbesluiten ervan. Deze nieuwe wetgeving zal een belangrijk instrument zijn in het tot stand komen van eerlijke relaties tussen leveranciers en kopers. Het ketenoverleg zal hierover op korte termijn opnieuw worden opgestart.

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00