Vandaag zou normaal het wetsvoorstel om de overmatige schuldenlast aan te pakken worden besproken. Aangezien het unaniem werd goedgekeurd in de commissie, zou dat normaal makkelijk door de plenaire vergadering moeten gaan. Er kwamen heel wat reacties op het wetsvoorstel, zowel positieve als negatieve. “Het is jammer dat de constructieve en unanieme sfeer die er in de commissie was, helemaal weg is.” stelt Dierick vast. “N-VA, Open VLD, Vlaams Belang, MR en CDH hebben een advies gevraagd van de Raad van State, wat hun goed recht is. Als dit echter alleen maar een vertragingsmanoeuvre is, dan is dat zeer jammer. Maar uitstel, is geen afstel. CD&V zal de aanpak van de schuldindustrie blijvend op de agenda plaatsen. We hopen dat de constructieve sfeer weer keert zodat we effectief een steen in de rivier kunnen verleggen. “ zegt Leen Dierick, die mee de pen hield voor dit wetsvoorstel.

Overmatige schuldenlast is voor CD&V een prioriteit.  
Om de overmatige schuldenlast aan te pakken zijn voor ons een aantal principes belangrijk:

  1. Het moet altijd de bedoeling zijn dat de factuur betaald wordt. Dat staat buiten kijf.
  2. De consument moet tijdig zijn factuur krijgen. Het kan niet zijn dat een factuur wordt opgemaakt maar dat hij blijft liggen bij de ondernemer. We leggen niet op wanneer een onderneming zijn factuur moet opmaken. We vinden dus ook dat de handelaar voldoende tijd moet krijgen om zijn factuur op te maken en die te versturen. Niet elke ondernemer maakt dagelijks facturen op en gaat dagelijks naar de post.
  3. Essentieel is dat consumenten voldoende tijd moeten krijgen om een factuur te betalenHet was en is voor ons belangrijk dat hij dit kan doen met zijn inkomsten die hij maandelijks ontvangt. Elke consument ontvangt normaal binnen een termijn van 30 dagen, een loon of een uitkering.  Het is dan ook belangrijk dat de totale betalingstermijn deze 30 dagen overlapt en de consument dus met zijn maandelijkse inkomsten een factuur kan betalen.
  4. Indien de consument echt niet binnen deze redelijke termijn betaalt, dan kunnen er invorderingskosten aangerekend worden. Deze kosten moeten wel redelijk zijn, daarom hebben wij grenzen voorzien zodanig dat dit niet meer onbeperkt kan. Invorderingskosten die hoger zijn dan de aanvankelijke schuld kunnen niet meer.  
  5. Naast duidelijke termijnen, vinden we ook dat consumenten die betalingsmoeilijkheden hebben, in een vroeg stadium moeten weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning of begeleiding.
  6. Het sluitstuk van de minnelijke invordering kan een huisbezoek zijn, ook hier moeten duidelijke regels over zijn, dit moet transparanter en correcter verlopen.
  7. Ten slotte zullen voortaan ook gerechtsdeurwaarders en advocaten bij minnelijke invordering van schulden onder het toezicht komen van de Economische Inspectie zoals alle andere ondernemingen

Een onbetaalde factuur is zowel in het nadeel van de consument als van de onderneming. “Iedereen heeft er baat bij dat facturen worden betaald. Door voldoende tijd te geven om de factuur te betalen (waarbij mensen hun betalingen kunnen doen op het ogenblik dat aansluit bij zijn of haar inkomenscyclus), wordt verwacht dat er meer facturen tijdig worden betaald, er minder herinneringen nodig zijn en dus verdere invorderingsstappen worden vermeden, wat zowel in het voordeel is van de consument als de onderneming.” besluit Dierick.

Meer info:

Leen Dierick – 0478/42 80 00