De Commissie Economie en Consumentenzaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het wetsvoorstel over het betalingsuitstel van consumentenkredieten goedgekeurd. Dergelijke opschorting moet consumenten beschermen die betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis. Eind maart werd al uitstel verleend aan gezinnen voor de afbetaling van hun hypothecair krediet. Kamerlid Leen Dierick (CD&V) bereikte vorige week een compromis met een amendement op het PS-voorstel, dat ondertekend werd door Open VLD, MR, PS en sp.a. Vandaag heeft de commissie, na een positief advies van de Raad van State, groen licht gegeven voor de stemming in de plenaire vergadering. Alle fracties stemden voor, behalve N-VA, die zich onthield.

Concreet voorziet de compromistekst dat de kredietverlener op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling dient te verlenen voor een termijn van maximum drie maanden. De maximale uitstel van 3 maanden kan wel eenmalig worden verlengd met nog eens een nieuwe termijn van 3 maanden.

Vele gezinnen ondervinden door de crisis financiële moeilijkheden,” zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). “Niet alleen de afbetaling van een hypotheek, maar ook van kleinere aankopen op krediet (zoals een auto of wasmachine) kunnen financieel zwaar doorwegen voor wie door de coronacrisis minder verdient. Het is cruciaal voor onze economie om deze mensen en hun koopkracht optimaal te beschermen.”

Op vraag van CD&V werden enkele voorwaarden toegevoegd in het voorstel. De kredietnemer moet allereerst een inkomensverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Indien meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van hen een inkomensverlies lijdt, ook wanneer het krediet op de naam van één van deze personen werd aangegaan. Daarnaast mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 april 2020.

Verder is de kredietgever niet verplicht om een uitstel toe te kennen indien het totaal roerend vermogen van de kredietnemer op de zicht- en spaarrekeningen en beleggingsportefeuilles cumulatief hoger is dan 25.000 €.

Er mogen geen dossierkosten, noch nalatigheidsinteresten of andere kosten aangerekend worden met uitzondering van JKP dat in contract staat.De kredietgever kan de uitgestelde intresten nadien verrekenen door ofwel een spreiding over de resterende termijn ofwel in één keer na afloop. Het uitstel van betalen dient door de consument goed overwogen te worden, want een uitstel kost ook geld.

Kamerlid Leen Dierick had in de Commissie Economie de vraag gesteld aan Minister Nathalie Muylle (CD&V) of dit ook niet kon onderzocht worden. Minister Muylle deelde mee dat ze positief stond tegenover het voorstel, maar dat ze het initiatief graag aan het parlement laat. CD&V diende daarom een wetsvoorstel in om het consumentenkrediet uit te stellen, dat nu als basis dient van het amendement op een eerder ingediend PS-voorstel.

Meer informatie:

Leen Dierick: 0478 42 80 00