Mensen met een beperkt inkomen of die zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen beroep doen op sociale tarieven voor gas en elektriciteit. Op deze manier blijft voor hen de energiefactuur betaalbaar. De wetgeving rond de sociale tarieven was echter niet meer up to date. De lijst van rechthebbenden moest uitgebreid worden en bovendien moeten ook de sociale tarieven kunnen toegepast worden als men werkt via warmtenetten. Via een wetsvoorstel in samenwerking met Minister Peeters heb ik dit kunnen realiseren.

In 2003 werd de energiemarkt in ons land geliberaliseerd en werd aan de minister van Economie de bevoegdheid toegekend om maximumprijzen vast te stellen voor de levering van aardgas en elektriciteit aan residentiële bescherme klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situate, de welgekende sociale tarieven voor gas en elektriciteit. Sinds 2003 is de ontwikkeling van het energienetwerk erop vooruit gegaan met ondermeer de komst van de warmtenetten.

Situatie vandaag

Tot de dag van vandaag kunnen residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie die gebruik maken van een warmtenet niet genieten van maximumprijzen. Daarom diende ik een wetsvoorstel in met twee concrete maatregelen die inzetten op de uitbreiding van het sociaal tarief.

1. Actualisatie van de rechthebbende categorieën

De lijst van de verschillende categorieën die van de toepassing van sociale maximumtarieven voor de levering van aardgas en elektriciteit zouden kunnen genieten, wordt geactualiseerd aan de 6de staatshervorming en ingevoegd in de gaswet en elektricitetswet. Het gaat hier om bepaalde categorieën van berjaarden en gezinnen met kinderen. Tevens werd een verduidelijking ingevoerd voor sociale huurders die een collectieve verwarmingsinstallatie op aardgas hebben.

2. Maximumprijs voor levering warmte via warmtenetten

We stellen hiermee een stelsel in van maximumprijzen voor de levering van warmte door middel van netten voor warmtevoorzieningen op afstand ten voordele van sociale categorieën uit punt 1, zoals wat er vandaag voor de levering van aardgas en elektriciteit bestaat.

Het wetsvoorstel werd in de Commissie Bedrijfsleven goedgekeurd op 2 april 2019.
De inwerkingtreding is voorzien op uiterlijk 1 januari 2020.

Lees hier mijn wetsvoorstel.