De restauratiewerken van het Kruitmagazijn aan de Leopoldlaan zijn afgerond. De restauratie van het Kruitmagazijn past binnen de herwaardering van het militair patrimonium. Het is samen met de Mechelse Poort en aanhorigheden beschermd als monument bij MB van 07.12.1983. De Mechelse Poort is een van de twee resterende poorten van de Wellingtonbarrière in Dendermonde.

Geplande werken

Het Kruitmagazijn bevond zich door erosie en vandalisme in zeer slechte staat. Het werd teruggebracht naar zijn oorspronkelijk uitzicht. De schuin aflopende zijvlakken en het metselwerk boven de rechter deur werden gereconstrueerd. Tijdens de reconstructie werd het bestaande baksteenformaat en metselverband gerespecteerd. Dekstenen in blauwe hardsteen werden uitgenomen en teruggeplaatst.

De houten deuren van het Kruitmagazijn ter hoogte van de Brusselse Poort dienden als basis voor de nieuwe deuren. Het interieur werd gereinigd en hersteld. Het grondmassief werd bedekt met een anti-worteldoek zodanig dat de groei van eventuele nieuwe bomen op het Kruitmagazijn wordt vermeden.

Rondom het talud worden hulst, meidoorn en sleedoorn aangeplant. Op deze manier wordt een bloem- en bessenrijke bosrand gecreëerd. Deze bemoeilijkt ook de toegang tot het talud. Op en voor het talud zal een bloemenmengsel ingezaaid worden.

Ideaal winterverblijf voor vleermuizen

De restauratie van deze kazemat is zowel vanuit cultuurhistorisch als natuurbehoudsstandpunt belangrijk. Enerzijds herinneren ze aan een militaire geschiedenis. Anderzijds vormen ze vandaag ideale winterverblijven voor vleermuizen. Door ze te restaureren en vleermuisvriendelijk in te richten, kunnen deze bunkers hun volledige potentieel als winterverblijf waarmaken. Dat is belangrijk, want de meeste vleermuissoorten die in Vlaanderen voorkomen hebben het moeilijk, onder meer door een gebrek aan goede overwinteringsplaatsen. Maar liefst 60 % van ‘onze’ vleermuissoorten is ernstig bedreigd en daardoor ook Europees beschermd. Dit is dan ook een mooi voorbeeld van hoe erfgoed en natuur elkaar kunnen versterken: door deze kazematten te herstellen en herbestemmen als vleermuisverblijf, kan dit klein patrimonium met zijn ‘verhalen’ bewaard blijven voor de toekomst. 

Een winterverblijf voor vleermuizen moet aan vele eisen voldoen om te voorkomen dat de dieren teveel wakker worden tijdens hun winterslaap. Als dat gebeurt, moeten ze diep in hun energiereserves tasten en dat kan hen fataal worden. Daarom is het belangrijk dat de temperatuur in winterverblijven constant blijft, dat het er niet vriest, dat er een hoge luchtvochtigheid is, dat er weinig of geen tocht is, dat het er stil is en dat er schuilplaatsen zijn om in weg te kruipen. Met diverse maatregelen werd aan die ‘eisen’ tegemoetgekomen. Zo werden nieuwe deuren voorzien, dit keer met kleine invliegopeningen voor vleermuizen. Omdat vleermuizen graag wegkruipen in spleten en gaten werden in elke kamer vier wegkruipstenen opgehangen die spleten en gaten bevatten. De kazemat kreeg ook de plaquette ‘vleermuisvriendelijk object’, zodat voorbijgangers zien dat dit gebouw ingericht werd voor vleermuizen. 

In deze kazemat komen vooral de gewone grootoorvleermuis (plecotus auritus) en de baardvleermuis (myotis mystacinus) overwinteren.

Timing

Het restauratiedossier voor het Kruitmagazijn werd opgestart en gegund aan het architectenbureau Bressers in 2011. Zij diende in 2013 het restauratiedossier en de premieaanvraag in bij Onroerend Erfgoed. In de eerste helft van 2018 werd deze premie toegekend. Het aangepaste bestek voor de restauratie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september 2018. Deze werken werden gegund aan Quintelier Trudo bvba en werden opgestart in augustus 2019.

Budget

Deze werken kosten in totaal net geen 115.000 euro. Onroerend Erfgoed kende hiervoor een premie toe van ongeveer 72.500 euro.

Voor en na