Het kan anders. Een snellere en efficiëntere Klimaatwet.

Verplicht samenwerkingsakkoord voor het klimaat, waar wachten we op?

 CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten en Kamerlid Leen Dierick dienen een aantal amendementen in die tot een volwaardige klimaatwet moeten leiden. In de CD&V-klimaatwet wordt het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende niveaus verplicht en krijgen de bestaande instellingen een upgrade. Er worden geen nieuwe instellingen opgericht. Verherstraeten en Dierick verwijzen in dat kader trouwens naar een voorstel dat Ecolo-Groen! In 2008 indiende. Het voorzag ook in verplichte samenwerkingsakkoorden op het vlak van klimaat, maar werd nooit heringediend. Waar wachten we op?

 Wij hebben grote sympathie voor de actievoerende scholieren. Dankzij hen is klimaat (nog) hoger op de politieke agenda gekomen. Zij zijn de uiting van een breder maatschappelijk draagvlak om meer klimaatambitie te tonen. Wij willen daar absoluut gehoor aan geven en reiken daarom de hand aan meerderheid en oppositie om alsnog tot een gedragen klimaatwet te komen.”, vertellen Dierick en Verherstraeten. “Het doel dat we gezamenlijk willen bereiken is hetzelfde, maar een wet zonder sancties is louter symbolisch. De Grondwet wijzigen is helemaal geen wonderoplossing. Bovendien leidt deze piste uiteindelijk toch tot een samenwerkingsakkoord. Laten we daarom meteen voor een verplicht samenwerkingsakkoord gaan, mét hieraan verbonden sancties. Dit is sneller, beter en redelijker. Wij reiken de hand aan wie vooruit wil.”, klinkt het vastberaden bij de CD&V’ers.

 “Wij hopen hiervoor alvast steun te vinden bij de Ecolo-Groen! fractie[1], die in 2008 in een wetsvoorstel, onder meer ondertekend door mevrouw Almaci en de heer Nollet, het klimaat wou toevoegen als een domein waaromtrent in élk geval een samenwerkingsakkoord moet worden gesloten. Het voorstel werd echter nooit meer heringediend. Het bleef stil, tot de Ecolo-Groen! fractie op 13 maart 2019 (!) een Grondwetswijziging voorstelde.”, aldus de CD&V’ers. Ze lanceerden begin deze week een eigen piste, eveneens als gelijkwaardige optie beschouwd door de Raad van State. “Het klimaat is en wordt in de toekomst nog meer een bepalende factor voor de algemene levenskwaliteit van elke burger. Laat ons de handen in elkaar slaan om hier werk van te maken.”, zeggen Verherstraeten en Dierick.

 Verplicht samenwerkingsakkoord mét sancties

Klimaat heeft samenwerking nodig en hiervoor is geen symbolische omweg via de Grondwet nodig. We hebben geen nood aan symbolen, wel aan daadkracht. Het is vijf voor twaalf, waarom dan nog een onzekere omweg via de Grondwet?”, vraagt Dierick zich af. Verherstraeten vult aan: “Een wet wordt maar nageleefd als er sancties aan verbonden zijn. Het spreekt voor zich dat er dus een sanctiemechanisme moet bestaan voor wie de bindende klimaatdoelstellingen niet nakomt.”.

 Klimaatpact

Ook België moet de Europese doelstellingen halen. Ons land keurde deze mee goed in Parijs. “Via een samenwerkingsakkoord zijn de federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse regering verplicht om samen de Europese klimaatverplichtingen ten aanzien van België als geheel uit te voeren. Iedereen maakt concrete en gedetailleerde plannen die op elkaar aansluiten. Zo komt men al snel tot één klimaatpact.”, aldus Dierick en Verherstraeten. 

 Geen blanco cheque

Een samenwerkingsakkoord voorziet voor alle gewesten en de federale overheid concrete maatregelen, zodat we ook zicht hebben op de concrete kosten. Op die manier kan er tevens rekening gehouden worden met sociale correcties. Bovendien hebben mensen het recht om te weten wat het klimaatbeleid voor hun portemonnee zou kunnen betekenen, voor ons moet iedereen mee.”, lichten de CD&V’ers de voordelen van hun piste toe.

 Opwaardering van bestaande instellingen

Wij passen tenslotte voor nieuwe instellingen. Het klimaat is niet gebaat met nieuwe instellingen. Met een upgrade van de bestaande instellingen daarentegen kan de nodige continuïteit verzekerd worden en kan de reeds opgebouwde knowhow behouden blijven.”, klinkt het. De Interministeriële Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling en Klimaat wordt de motor van de coördinatie van het interfederale beleid. Deze nieuwe Interministeriële Conferentie treedt in de plaats van de bestaande Nationale Klimaatcommissie.  Vandaag heeft de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling aan belang ingeboet door de opeenvolgende staatshervormingen. Daarom wordt voorgesteld haar om te vormen tot een Interfederale Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Klimaat. In haar schoot zal een afdeling voor klimaatbeleid worden opgericht om advies te verlenen bij het opstellen van het voorontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan.

 Meer info
Servais Verherstraeten: 0475/20.08.64
Leen Dierick: 0478/42.80.00