De overheid betaalt de meeste facturen aan bedrijven nog steeds te laat. De gemiddelde betaaltermijn door overheidsdiensten lag in 2021 op 40 dagen, terwijl de wettelijke termijn op 30 dagen ligt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de FOD BOSA, opgevraagd door CD&V-Kamerlid Leen Dierick. Die nuanceren de optimistische cijfers van betalingsmonitor, die minister van Begroting De Bleeker recent voorstelde.

Dierick: “Volgens de betalingsmonitor bedroeg de gemiddelde betalingstermijn bij de overhied zestien dagen. Die termijn is gebaseerd op de inscandatum. Voor ondernemers is echter niet deze datum, maar enkel het moment van facturatie relevant. Het gebeurt immers vaak dat facturen dagen blijven liggen bij de overheid vooraleer ze gescand worden. In werkelijkheid ontvangen bedrijven pas 40 dagen na facturatie hun betaling. De bewering dat de overheid haar facturen na 16 dagen betaalt, schept een te rooskleurig beeld van de betalingshygiëne van onze overhedenDie mogen nog een flinke tand bijsteken om het goede voorbeeld te geven door tijdig te betalen.

Ook de wet van 2 augustus 2002 gaat uit van de ontvangstdatum van de factuur. De scandatum heeft geen juridische betekenis. Ook UNIZO zei eerder dat de betalingsmonitor een ‘vertekend beeld’ schiep door de scandatum als ijkpunt te nemen.

De laattijdige betalingen wegen ook op de staatskas. De federale overheid betaalde in 2021 20 miljoen euro aan nalatigheidsinteresten. In 2020 bedroeg dit slechts 6 miljoen euro. Het bedrag in 2021 is het hoogste sinds 2016. Deze intresten bevatten ook de nalatigheidsinteresten uit rechterlijke uitspraken. “Om een volledig beeld te hebben, moeten we ook deze interesten opnemen in de betalingsmonitor. De overheid moet zo min mogelijk nalatigheidsintresten betalen. Elke euro aan nalatigheidsintresten  is een verkwiste euro belastinggeld.

In 2021 keurde de Kamer al een wetsvoorstel van Dierick goed om de overheid striktere betalingstermijnen op te leggen. Deze wet trad in werking op 1 februari 2022 in werking. Sindsdien is een belangrijk juridisch achterpoortje gesloten. Zo kan de verificatiedatum niet langer gebruikt worden om de betalingstermijn te rekken tot 60 dagen.

Dierick: “Overheidsdiensten konden vroeger via een juridisch achterpoortje de betalingstermijn pas laten beginnen na de verificatie van de factuur, die ook 30 dagen in beslag kan nemen. Zo verlengden vele diensten de betalingstermijn in de praktijk tot 60 dagen. Nu legt de wet vast dat de verificatietermijn integraal deel uitmaakt van de betalingstermijn. Het is uitkijken naar de eerste betalingsmonitor van 2022. De cijfers van het eerste kwartaal zijn onderhevig aan de nieuwe wet rond betalingstermijnen.”

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00