Het lokaal bestuur wil bouwen aan een sterk sociaal netwerk in het centrum én in de deelgemeenten. In het meerjarenplan #project9200 staat de ambitie om voor de 60-plussers van Oudegem, Mespelare, Schoonaarde en Appels een nieuw lokaal dienstencentrum (ldc) uit te bouwen. Het dienstencentrum zal een ontmoetingsplaats zijn voor de plaatselijke leefgemeenschap en versterkt het sociaal netwerk, vooral voor inwoners in een beginnende zorgsituatie. Daarnaast wenst het lokaal bestuur ook te voorzien in kwaliteitsvolle kinderopvang in elke deelgemeente.

 Locatie

Het lokaal bestuur besliste eerder al om het 4e ldc uit te bouwen in de zogenaamde Westhoek
(Oudegem, Schoonaarde, Appels en Mespelare). Na onderzoek werd besloten om het 4e ldc op te richten in Oudegem. Deze deelgemeente heeft een centrale ligging, is vlot bereikbaar en telt bovendien ook het meeste mensen in de doelgroep. Het dienstencentrum met zijn antennewerking ondersteunt, waar mogelijk in samenwerking met andere actoren, een buurtgericht hulp- en zorgaanbod. Ze brengen de lokale zorgnoden in kaart en bieden voor de plaatselijke leefgemeenschap een ontmoetingsplaats aan. Ze werken samen met het lokale verenigingsleven, de buurtbewoners, vrijwilligers en mantelzorgers en betrekken hen actief bij opdrachten en activiteiten.

In Oudegem heeft het lokaal bestuur ook een IBO. Deze IBO is gehuisvest in een pand dat gehuurd wordt. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke normen van de IBO-huisvesting dringen zich investeringen op. In de huidige locatie investeringen doen, is niet gewenst omdat het geen eigendom van het lokaal bestuur is. Het lokaal bestuur wenst kwaliteitsvolle kinderopvang te behouden in Oudegem en ging op zoek naar een nieuwe locatie.

In Oudegem bezit het lokaal bestuur verschillende panden. Elk van deze panden werd onderzocht of het kon omgebouwd worden tot een 4e ldc en kinderopvang. Echter geen enkel pand voldeed.

Uiteindelijk kwam de omgeving van het parochiaal centrum in het vizier. Dit is momenteel al het kloppend hart en de thuisbasis van vele verenigingen. Naast het parochiaal centrum staat nog de oude bibliotheek leeg. Dit pand kan na een grondige renovatie en uitbouw een geschikte locatie zijn voor het 4e ldc én voor kinderopvang.

Deze locatie is interessant om meerdere redenen:

  • Het is vlot en veilig bereikbaar, met parkings in de buurt.
  • De site is centraal gelegen in de westhoek en in de gemeente. Ook voor kinderopvang ideaal gelegen tussen de twee scholen.
  • Er is een ruime tuin, geschikt voor buitenactiviteiten. Bovendien kan de tuin ook meer opengesteld worden voor het publiek.
  • De vzw Parochiale werken en het lokaal dienstencentrum kunnen elkaar versterken en ondersteunen.
  • Het lokaal bestuur streeft naar synergie in zijn patrimonium, door zowel een ldc als een kinderopvang te voorzien op dezelfde locatie past dit perfect in de doelstellingen.

Er zijn al voorafgaande gesprekken geweest met het Dekenaat als eigenaar en met de vzw Parochiale Werken die de parochiezaal beheert. Het schepencollege heeft principieel beslist een bod uit te brengen op de voormalige bibliotheek. Binnenkort zullen de eigenaars beslissen of zij dit bod accepteren. Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest met de vzw Parochiale Werken met oog op een constructieve samenwerking, met respect voor hun rol als beheerder van de zalen.

Sowieso blijven de lokalen van de parochiezaal de huidige capaciteit behouden en blijft ook de vzw Parochiale Werken zijn eigen werking behouden. De aantakking van het nieuwe dienstencentrum betekent een versterking voor de werking, inclusief investeringen in de infrastructuur. Onder voorbehoud van het akkoord van de vzw Dekenale Werken, kan de aankoop plaatsvinden en kan de ontwerper aan de slag om er een ldc en kinderopvang in onder te brengen.

Aangezien in de tuin een aantal waardvolle bomen staan en de site gelegen is in een beschermd dorpsgezicht, zal er ook veelvuldig overleg moeten zijn met Onroerend Erfgoed.

Uit de bewonersbevraging kwam naar boven dat er nood is aan een plaats voor  restaurant/ontmoetingsruimte/cafetaria van minstens 90 m² en aan een aparte gespreksruimte. Daarnaast zal er ook een lokaal voor pedicure, een wasserette en een hobbylokaal voorzien worden. 

De kinderopvang biedt opvang voor veertig kinderen en zal kunnen beschikken over twee ruime binnenspeelruimtes, een refter en een buitenspeelzone.

Het college van burgemeester en schepenen legt principeel het programma van eisen en de kostenraming voor de bouw van een lokaal dienstencentrum en kinderopvang in Oudegem voor op dinsdag 8 september.

Meer info:

Schepen openbaar domein, Leen Dierick, leen.dierick@dendermonde.be, 0478-42 80 00