Het lokaal bestuur gaat deze beleidsperiode voor een versterking van de sportinfrastructuur in Dendermonde. De huidige sportinfrastructuur speelt onvoldoende in op de noden en behoeften van sportverenigingen, sportende jeugd en volwassenen. 

Eén van de concrete initiatieven is de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen. In onze planning werd voorzien om de voorbereidingen daarvoor op te starten in 2021. 

We bekeken ook het grotere geheel van waar we met onze sportinfrastructuur in Dendermonde op lange termijn naartoe willen en hoe we de infrastructuurnoden van de vele sportclubs in onze stad planmatig kunnen aanpakken. We willen daarbij zorgen voor meer aansluitingen bij de Dendermondse sportclubs, minder of geen ledenstops, een efficiëntere organisatie van trainingen en efficiënter gebruik van de bestaande terreinen. De open ruimte voor recreatie is beperkt en die willen we zo efficiënt mogelijk invullen. 

Op zaterdag 20 maart werd dan ook een nieuwe stap vooruit gezet: we gingen in overleg met alle betrokken clubs in Grembergen, we toetsten het bouwprogramma en de meest geschikte locatie af.

Zoektocht naar een locatie

Momenteel trainen en spelen verschillende sportclubs in de sporthal in de Scheldedreef in Grembergen, maar deze is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de normen. Daarom werd beslist om een nieuwe sporthal te bouwen. 

De stadsdiensten voerden een locatieonderzoek waarbij verschillende sites werden vergeleken. De site waar de sporthal nu staat (Scheldedreef) werd al eerder uitgesloten omdat daar onvoldoende ruimte is om er een nieuwe sporthal te bouwen die voldoet aan de hedendaagse normen. Een andere piste die onderzocht werd, zijn de sportterreinen in de Oud Kerkhofstraat. Door wijzigingen in het Dendermondse sportlandschap bood zich ook een andere kans aan, nl. de site van het voetbalterrein op het Grootzand. Deze locatie komt vrij doordat er een fusie in de maak is tussen twee voetbalploegen. 

Zowel de site aan de Oud Kerkhofstraat als het Grootzand werden onderzocht op verschillende aspecten: eigendom, stedenbouwkundige mogelijkheden, sportieve mogelijkheden, bereikbaarheid en mobiliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat de site Grootzand het meest geschikt is en dat de inplanting van de nieuwe sporthal op de site Grootzand ook meerwaarde biedt voor de directe buurt:

  • Beiden zijn eigendom van het lokaal bestuur. 
  • Site Oud Kerkhof ligt in recreatiegebied en er is voldoende ruimte voor een sporthal en een sportterrein. Er zijn directe aansluitingen met wandel- en fietsroutes. Maar deze terreinen liggen ook dicht bij een natuurgebied, wat bouwkundig mogelijks een aantal extra (duurdere) eisen stelt en bovendien ligt ze aan een minder goed uitgebouwde weg.
  • Site Grootzand ligt aan goed uitgeruste wegen en biedt ook kansen om extra ontsluiting voor de trage weggebruiker te voorzien. De site sluit ook aan bij bestaande sportinfrastructuur. Het zou ons bovendien de mogelijkheid geven om de buurt daar een stuk op te waarderen en meer open groene ruimte in het centrum van Grembergen te maken. De hoge verlichtingspalen, lange grijze muur ... zouden plaats maken voor een open en toegankelijke sportsite. Naast en rond de sporthal zal er voldoende ruimte overblijven voor open ruimte, groen … Wie weet wel een petanqueterrein, outdoor fitness …? Uiteraard informeren en betrekken we de buurt hierover ook. 

Bouwprogramma sporthal

We bevroegen eerder de verschillende sportclubs om te bekijken waaraan de nieuwe sporthal volgens hen moet voldoen om futureproof te zijn. Op 20 maart was er een bijkomend overleg met alle betrokken sportclubs in Grembergen. Dit dossier heeft voor heel wat clubs gevolgen en biedt ook een aantal nieuwe perspectieven: zo voorzien we in de nieuwe sporthal ruimte voor basket, volleybal, gymnastiek met een nieuwe trampolinehal, dans ... Er zal ook een polyvalente zaal zijn die door diverse (sport)verenigingen kan gebruikt worden. 

Impact andere sportclubs en terreinen

Door de inplanting van de sporthal op het Grootzand, komt er ook ruimte vrij op de huidige locatie in de Scheldedreef, dit biedt mogelijkheden voor de aangrenzende tennisclub. Ook wordt de infrastructuur van gemeenteschool ’t Kraaiennest hierdoor ontlast. Door de fusie van de voetbalclub komt er ook ruimte vrij in de Oud Kerkhofstraat. Dit biedt mogelijkheden voor andere clubs. Zo is de hockey- en frisbeeclub op zoek naar een locatie om hun werking uit te bouwen. Zij zijn bereid om hierin zelf te investeren. Op het B-terrein is er de mogelijkheid om een nieuw kunstgrasveld geschikt voor hockey en frisbee aan te leggen. Op deze manier geven we deze snelgroeiende clubs alle kansen.

Op zaterdag 20 maart werd dit voorstel afgetoetst met alle betrokken clubs. We luisterden naar hun suggesties en voorstellen. Deze nemen we dan ook graag mee in het verdere traject. 

Verdere planning

Het lokaal bestuur gaat nu verder aan de slag met de feedback die er uit onze gesprekken met de clubs naar boven kwamen. Op basis daarvan kan de architect starten met de effectieve uitwerking. Het staat buiten discussie dat we daar ook de directe buurt, de sportieve Grembergenaar en opnieuw de clubs verder zullen in betrekken. Tegen eind 2021 willen we de plannen graag klaar hebben, zodat we in 2022 de nodige vergunningen kunnen bekomen. De sporthal zal nog deze beleidsperiode gerealiseerd zijn. De stad voorziet voor dit 5,3 miljoen euro.