Zeer tevreden kijkt het stadsbestuur terug naar het resultaat van het participatieproject rond de gedempte Dender. Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat participatie een volwaardig peiler moet worden in haar beleid en heeft het daarom als speerpunt/werf opgenomen in haar meerjarenplanning #project9200: Samen-Straf-Stromen. Als Schepen van Participatie ben ik dan ook zeer verheugd jullie het BURGERBUDGET te mogen voorstellen als nieuwe stap van het stadbestuur om meer participatie te organiseren in onze stad. Inwoners kunnen zo via het burgerbudget meedenken en samenwerken, én hun omgeving en leefwereld naar eigen inzicht mee vorm te geven.

Wie kan een project indienen?

We hopen alvast dat je momenteel aan het bruisen bent van ideeën! Zowel burgers, verenigingen als VZW's kunnen projecten indienen via het digitale platform "Denk mee(r) voor Dendermonde". Het platform is te raadplegen via www.denkmee.dendermonde.be . Neem zeker en vast al eens een kijkje!

Het burgerbudget

Jaarlijks voorziet het stadbestuur een budget van 30.000 euro om te spenderen aan projecten die worden ingediend. Elk voorstel dat wordt ingediend moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project moet de Dendermondenaren ten goede komen en dient bijgevolg het algemeen belang.
 • Omschrijf het idee zo duidelijk en concreet mogelijk. Vermeld een richtprijs, uitvoerder en duurtijd.
 • Het project moet plaatsvinden binnen het grondgebied van Dendermonde en haar deelgemeenten.
 • Het project moet kaderen binnen de bevoegdheden van het lokaal bestuur.
 • Het project valt binnen één van de 10 werven van het meerjarenplan #project9200. Elk voorstel moeten kaderen in één van de beleidsprioriteiten zoals opgenomen in het meerjarenplan. Via deze link kan je deze raadplegen.
 • Het project mag geen andere subsidies van het lokale bestuur ontvangen.
 • Voor elk voorstel mag een maximaal budget van 10.000 EUR worden gevraagd. Dat mag vrij worden aangevuld met eigen middelen.
 • De projectindiener levert zelf ook een bijdrage. Dat kan zowel op financieel als logistiek vlak zijn.
 • Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen een periode van twee jaar.
 • Het project mag niet van commerciële, politieke of levensbeschouwelijke aard zijn, noch fondsenwerving.

Jij bepaalt mee!

De ingediende projecten die voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden worden gepubliceerd op het digitale platform "Denk mee(r) voor Dendermonde". Elke meerderjarige Dendermondenaar krijgt 3 unieke stemmen en mag stemmen op één of meerdere van zijn favoriete projecten. Elke project dat meer dan 100 stemmen ontvangt, gaat naar de volgende fase. De volgende fase ligt in handen van de beoordelingscommissie.

De beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit de schepen van participatie, twee medewerkers van het lokaal bestuur, een raadslid van de meerderheid, een raadslid van de oppositie, een afgevaardigde van Forum Cultuur en een afgevaardigde van de Welzijnsraad. De commissie beoordeelt welk budget welk project ontvangt.

Bij een overvloed aan projecten moet de commissie kritisch bepalen welke projecten de stad ten goede komt en dus zullen worden uitgevoerd. Het aantal stemmen en de kostprijs spelen ook een rol in het maken van besluiten.

Het procedureverloop

De procedure verloopt in vijf fasen:

 1. Idienperiode ideeën
 2. Analyse en selectie van de ideeën
 3. Stemperiode
 4. Budgetverdeling en analyse
 5. Bekendmaking winnende projecten

De communicatie rond het verloop van het burgerbudget gebeurt via de stedelijke website, het Stadsmagazine, de Facebookpagina, de Instagramaccount en de digitale nieuwsbrief.

De eerste fase start op dinsdag 22 april. Ideeën indienen kan tot 30 juni via www.denkmee.dendermonde.be of via de invulformulieren in de Stadswinkel (en na corona in de bib en het Sportcentrum). Een volkstuintje? Een fitnesstoestel in het park? Een buurtzithoek? Een basketbalring op het buurtpleintje?

We hopen dat er veel leuke projecten worden gelanceerd door de burgers!

Meer informatie over het burgerbudget kan je raadplegen via het inspraakplatform.

Meer informatie?

Schepen van Participatie

Leen Dierick - 0478/42 80 00