De plenaire vergadering van de Kamer keurt vanavond een resolutie van CD&V-Kamerlid Leen Dierick goed voor een vereenvoudiging van energiefacturen. De indieners verzoeken de regering hierover zo snel mogelijk een akkoord te sluiten met de deelstaten en tegen deze zomer uit te voeren zodat consumenten tegen uiterlijk 1 januari 2022 een vereenvoudigde energiefactuur krijgen.

Leen Dierick: “Consumenten hebben recht op een duidelijke en leesbaar energiefactuur. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 41% van de consumenten hun energiefactuur moeilijk begrijpt. Vooral kwetsbare gezinnen zijn hiervan de dupe. Zij verdwalen vaak in een administratief doolhof en zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten.”

In de afgelopen jaren is de energiefactuur steeds complexer geworden. Vele gezinnen die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen, begrijpen onvoldoende hun energiefactuur. Zij raken hierdoor moeilijk wegwijs in de complexe administratie en zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten, zoals het contacteren van de Ombudsdienst voor Energie. Een vereenvoudiging van de energiefactuur dringt zich dan ook op.

Uitvoering akkoord

Het Platform tegen Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting heeft in 2018 concrete aanbevelingen geformuleerd om de factuur te vereenvoudigen. In oktober 2018 bereikten de verschillende ministers bevoegd voor energie in ons land en door de federale minister van consumenten een akkoord om te komen tot een eenvoudigere energiefactuur.

Dit akkoord werd helaas niet uitgevoerd,” licht Dierick toe. “In het nieuwe regeerakkoord werd opgenomen dat de werkzaamheden inzake de hervorming van de energiefactuur worden verdergezet. Met deze resolutie wil ik de regering aansporen om snel een akkoord te sluiten met de deelstaten en dit tegen deze zomer om te zetten in concrete regelgeving. Zo moet bij het aanpassen van de federale wetgeving (elektriciteits- en gaswet) rekening worden gehouden met een aantal principes:

  • Factuur moet beperkt worden tot 1 dubbelzijdige A4-pagina
  • Voorzijde moet eenvoudig en beperkt worden tot essentiële gegevens zodat de consument in één oogopslag kan vaststellen welk bedrag hij verschuldigd is en tegen wanneer hij moet betalen
  • Consument wordt aanbevolen gebruik te maken van de digitale factuur, maar kan steeds kosteloos ervoor kiezen om de energiefactuur op papier te ontvangen. Leverancier moet deze keuze respecteren
  • Bijkomende factureringsinformatie die niet op de factuur staat, wordt beschikbaar in de digitale klantenzone of consument kan ervoor kiezen om deze informatie op papier te ontvangen.

Het is tijd dat er schot in de zaak komt. Een duidelijkere energiefactuur zou veel mensen vooruithelpen, vooral zij in sociaal kwetsbare situaties.”

Dierick mikt op een akkoord met deelstaten dat tegen de zomer van dit jaar zou worden uitgevoegd. Zo zouden leveranciers een vereenvoudigde factuur aan hun klanten bezorgen uiterlijk op 1 januari 2022.

Meer informatie
Leen Dierick
: 0478 42 80 00