De Kamer heeft zonet unaniem een CD&V-wetsvoorstel aangenomen om de stiptheid van betalingstermijnen te verbeteren, voor zowel overheden (G2B, overheid aan bedrijven) als bedrijven (B2B, bedrijven aan bedrijven). CD&V-Kamerlid Leen Dierick, de indiener van het voorstel, wil B2B een maximale betalingstermijn van max. 60 dagen vastleggen en de juridische achterpoortjes om deze termijn verder te verlengen volledig sluiten.

Leen Dierick: “Door de coronacrisis staat bij vele ondernemingen het financiële water al aan de lippen. Lakse betalingshygiëne en te lange betalingstermijnen van meer dan 60 dagen die door grotere bedrijven werden afgedwongen verergeren opnieuw hun kasproblemen. Mijn wetsvoorstel wil daarom zowel bedrijven als overheden een striktere betalingsdiscipline opleggen. Dit doen we door de juridische achterpoortjes in de wetgeving dicht te metsen. We stellen immers vast dat de verificatietermijn, bedoeld voor het controleren van de geleverde goederen, te vaak wordt gebruikt om de betalingstermijn te verlengen.”

Het voorstel van CD&V wil de maximale betalingstermijn tussen ondernemingen vastleggen op 60 dagen.

Dierick: “Maar liefst drie op vier KMO’s ervaren dat grotere bedrijven hun machtspositie gebruiken om langere betalingstermijnen af te dwingen. Zij vrezen dan een belangrijke klant te verliezen, maar kampen door laattijdige betalingen vaak met liquiditeitsproblemen. Bovendien zitten vele KMO’s door de coronacrisis financieel op hun tandvlees. Laattijdige betalingen van klanten kunnen zij onvoldoende opvangen met hun slinkende financiële reserves. Met dit voorstel kunnen ondernemingen geen langere betalingstermijnen dan 60 dagen afspreken. Zo kunnen we onze ondernemingen beschermen tegen grote spelers.”

Ten tweede sluit het voorstel achterpoortjes zodat de maximale contractuele betalingstermijn van 60 dagen niet kan worden omzeild.  

Dierick: “De verificatietermijn moet voortaan deel uit maken van de maximale betalingstermijn. Ze kan dus niet langer gebruikt worden om de termijn te rekken. Daarnaast moet de schuldenaar ook alle informatie bezorgen aan de schuldeiser die nodig is om de factuur te kunnen opmaken uiterlijk op het moment dat hij de goederen of diensten ontvangt. Op die manier is het niet meer mogelijk om de termijn te verlengen door getreuzel met het aanleveren van stukken die nodig zijn om een factuur op te maken, zoals het aanleveren van een P.O. nummer.

Het CD&V-voorstel legt daarnaast striktere betalingstermijnen op aan overheidsdiensten.

Dierick: “Niet alle federale overheidsdiensten zijn even stipt in hun betalingen. Sinds het aantreden van huidige regering gaat de betaalhygiëne erop vooruit, maar er blijft ruimte voor verbetering. Overheidsdiensten kunnen via een juridisch achterpoortje immers de betalingstermijn pas laten na de verificatie van de factuur, die ook 30 dagen in beslag kan nemen. Zo verlengen vele diensten de betalingstermijn in de praktijk tot 60 dagen. Ook hier stellen we voor de verificatietermijn integraal deel te laten uitmaken van de betalingstermijn. De overheden in ons land, zowel federaal, regionaal als lokaal, moeten het goede voorbeeld geven qua betaalhygiëne.”

Betaalhygiëne

Uit de meest recent studie van Graydon en Unizo van oktober 2020 bleek dat de gevolgen van de corona-epidemie zich duidelijk laten voelen in het betaalgedrag van de B2B-ondernemingen. Zo werden op het einde van het derde kwartaal van 2020 amper 66,63% van de facturen op tijd betaald terwijl maar liefst 15,48% van de facturen meer dan 90 dagen na vervaldatum of helemaal niet meer worden betaald. Ruim één op zes facturen wordt pas meer dan 90 dagen na vervaldatum vergoed. Uit deze cijfers blijkt dat lange betaaltermijnen en laattijdige betalingen een groot probleem blijft. De situatie is sinds het einde van de bankencrisis nog nooit zo slecht geweest.

Wat de overheid betreft, hielden de meeste diensten zich sinds het aantreden van de regering in 2020 stipter aan de betalingstermijnen voor facturen dan in 2019. De FODs Economie, Financiën, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, alsook de Kanselarij van de Eerste Minister, lieten op dit vlak de beste cijfers sinds 2016 neertekenen. Toch blijft ook hier ruimte voor verbetering.

De wet die de maximale betalingstermijn vastlegt, bevat ook een achterpoortje om later te betalen dan deze termijn. Zo begint de betalingstermijn van 30 dagen pas te lopen één dag na de verificatie van de factuur. Die verificatieprocedure mag namelijk maximaal 30 kalenderdagen duren tenzij langer overeengekomen. Pas daarna begint de wettelijke betalingstermijn te lopen. Dit achterpoortje om de betalingstermijn te rekken wil Dierick nu ook sluiten.

Meer informatie
Leen Dierick: 0478 42 80 00