Na het uitbreken van het fraudeschandaal in het Belgisch voetbal  gingen verschillende politieke stemmen op om de fiscale en sociale voordelen voor sportclubs te herbekijken. CD&V diende eerder al een wetsvoorstel in, wat ze nog verder afstemden met de sector en verfijnden. De partij kiest voor de gulden middenweg. Het gunstregime voor sportbeoefenaars gaat niet op de schop, wel moeten de grootverdieners veel meer bijdragen dan nu het geval is. Dat staat te lezen in een wetsvoorstel dat CD&V-Kamerleden Servais Verherstraeten, Leen Dierick en Steven Matheï indienden in de Kamer.

Het belastingsysteem voor sportbeoefenaars moet veel rechtvaardiger, maar de oorspronkelijke doelstelling moet behouden blijven: jong talent moeten we volop kansen geven. Het is uitermate belangrijk dat investeringen in de jeugd mogelijk blijven. We willen de bestaande voordelen herijken naar hun oorspronkelijke doel. Daarom raken we niet aan de kleinere clubs, de andere sporten en de minder verdienende sporters die de steunmaatregelen weldegelijk nodig hebben.”, aldus de CD&V’ers. Ze gaan verder: “Met ons voorstel moedigen we jong talent aan om door te gaan. Ze kunnen deeltijds werken of zelfs voltijds sporten om nog beter te worden. Op die manier geven we kleinere clubs tevens wat ademruimte om het betaalbaar te houden om jonge topsporters toch een loon en sociale bescherming te geven.”

Om de discriminatie tussen Belgische en buitenlandse sportbeoefenaars de wereld uit te helpen, heeft de wetgever in 2007 het fiscaal statuut van bezoldigde sportbeoefenaars aangepast.

Er is momenteel een vrijstelling voor het doorstorten van 80 % van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de lonen van hun sporters-werknemers. Er geldt geen bestedingsverplichting voor dit bedrag wanneer het  wordt ingehouden op lonen van spelers jonger dan 26 jaar. Clubs moeten zich dus niet verantwoorden voor wat ze met het geld doen. Er geldt wel een bestedingsverplichting voor spelers ouder dan 26 jaar. Dat ingehouden bedrag moet vooral gaan naar de lonen van spelers onder de 23 jaar. Maar wat was het effect? “Hoe meer bedrijfsvoorheffing ingehouden werd, hoe meer geld gegeven kon worden aan jonge spelers, hoe meer bedrijfsvoorheffing opnieuw kon ingehouden worden,... Dat is een vicieuze cirkel en sinds de invoering van dit systeem zijn de lonen dan ook exponentieel hard gestegen in vergelijking met onze buurlanden.”, aldus de CD&V’ers. .

In het CD&V-voorstel blijft de vrijstelling van 80% van de bedrijfsvoorheffing behouden, maar de clubs zullen meer moeten verantwoorden hoe ze de middelen investeren. De bestedingsverplichting wordt daarom uitgebreid naar alle lonen, ongeacht de leeftijd. Ze wordt ook verhoogd van 50% naar 100%. Hierbij moet 80% terugvloeien naar jeugdopleiding en infrastructuur. De overige 20% moet geherinvesteerd worden in medische begeleiding. Om conform te zijn met de Europese staatssteunregels worden financiële maxima ingevoerd voor elke besteding. “De clubs behouden dus grotendeels hun voordeel, maar we willen wel meer sturen in wat er geïnvesteerd wordt. Wij willen bijvoorbeeld investeringen in jeugdspelers voorbehouden voor spelers die al drie jaar bij de club spelen; We ondersteunen met ons voorstel bijvoorbeeld ook programma’s die de combinatie tussen topsport en onderwijs mogelijk maken”, aldus de CD&V’ers.

Naast de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing is er momenteel ook een gunstige RSZ-regeling van toepassing. De professionele sporter betaalt een verminderde RSZ-bijdrage. Een sporter betaalt volgens de huidige regelgeving 13,07 %, maar een club is 16,47% verschuldigd in plaats van 24,92 %. In de voetbalwereld wordt de RSZ ook quasi altijd berekend op een forfait van € 2 352,21 in plaats van op het effectief verkregen loon.

Er wordt dus ongeveer  694,84 euro per maand aan bijdragen betaald, ongeacht het loon. Dat is beduidend lager dan wat effectief betaald zou moeten worden, als je weet dat een voetballer gemiddeld € 337.000 per jaar verdient. “De huidige situatie is duidelijk scheefgegroeid.”, aldus de CD&V Kamerleden. De voorbije tien jaar kostten de voetballonen de Schatkist ongeveer één miljard euro aan belastinggeld. Het CD&V-voorstel voorziet daarom in een trapsgewijze opklimming van de tarieven, berekend op het bruto jaarloon (zie infra). Op jaarlonen boven 250 000 euro worden volledige sociale bijdragen betaald tot aan de grens van 250 000 euro en op het deel boven die 250 000 euro wordt een solidariteitsbijdrage van 5,42% aangerekend ten laste van de werkgever. Het voorstel voorziet aansluitend ook in een betere sociale bescherming, inclusief arbeidsongevallen en beroepsziekten. Ze dragen zo meer af, maar ze krijgen in ruil meer bescherming.

Tenslotte ligt de loongrens voor niet-EU-spelers in ons land beduidend lager dan de ons omringende buurlanden. Momenteel is dit 81.000 euro. “Dat is voordelig voor clubs die zo spelers heel goedkoop kunnen aantrekken en hen een opleiding kunnen voorzien in de hoop hen later met winst kunnen verkopen. Daar worden niet zozeer de spelers, maar wel de makelaars en clubs beter van.”, aldus de CD&V-politici. In het CD&V-wetsvoorstel wordt dit 120% van het gemiddeld loon.

De aanpassingen aan het statuut hadden een aantal doelstellingen die wij blijven onderschrijven: zoals de investeringen in jeugdopleidingen en meer kansen geven aan talent van eigen bodem. Verder wilde men ook de kleinere clubs en de minst verdienende sportbeoefenaars ondersteunen. Dit blijft de doelstelling. Wel moeten de grote verdieners veel meer betalen dan nu het geval is. Met ons wetsvoorstel proberen we daarom het evenwicht te bewaren tussen Belgische sportsectoren die competitief blijven, zonder fiscale uitwassen, die tegelijk méér bijdragen.”, besluiten de CD&V’ers. 

Meer info: Leen Dierick: 0478/42.80.00

Maatregelen in het CD&V voorstel:

 • Het huidig belastingsysteem wordt niet volledig overboord gegooid, wel wordt het grondig hervormd. 
  • Er komt een hervorming van de fiscale vrijstelling voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing om zo quasi uitsluitend in de jeugdopleiding, multifunctionele sportinfrastructuur en medische begeleiding te kunnen investeren.
  • De RSZ-voordelen worden hervormd
  • Topsporters gaan meer betalen dan nu het geval is.
 • Er komt één begrip voor jeugdspelers: namelijk spelers tot 23 jaar
 • Hoger minimumloon voor buitenlandse sporters zodat onze eigen jeugd meer kansen krijgt om te spelen
 • Evenwicht bewaren tussen de korte carrières van topsporters en hogere bijdragen
 • Internationale concurrentiepositie blijft behouden
 • Jong talent moet méér ondersteuning krijgen

 

Totaal bruto jaarloon

Bijdragevoeten in percent

 

Werknemersbijdrage

Werkgeversbijdrage

Van 0,01 EUR tot 27 700  EUR

2,71 pct.

5,42 pct.

Van 27 700,01 EUR tot 50 000 EUR

3,5 pct.

6,5 pct.

Van 50 000,01 EUR tot 81 600 EUR

5 pct.

10 pct.

Van 81600,01 EUR tot 125 000 EUR

7,5 pct.

15 pct.

Van 125 000,01 EUR tot 150 000 EUR

9,5 pct.

19 pct.

Van 150 000,01 EUR tot 250 000 EUR

13,07 pct.

24,92 pct.

> 250 000 EUR

13,07 pct. van het tot 250 000 EUR per jaar begrensd loon

24,92 pct. van het tot 250 000 EUR per jaar begrensd loon + 5,42 pct. op het bedrag boven 250 000 EUR

 

Totaal bruto maandloon

Bijdragevoeten in percent

 

Werknemersbijdrage

Werkgeversbijdrage

Van 0,01 EUR tot 2308,33  EUR

2,71 pct.

5,42 pct.

Van 2308,34 EUR tot 4166,66 EUR

3,5 pct.

6,5 pct.

Van 4166,67 EUR tot 6800,00 EUR

5 pct.

10 pct.

Van 6800,01 EUR tot 10 416,66 EUR

7,5 pct.

15 pct.

Van 10 416,67 EUR tot 12 500,00 EUR

9,5 pct.

19 pct.

Van 12 500,01 EUR tot 20 833,33 EUR

13,07 pct.

24,92 pct.

> 20 833,33 EUR

13,07 pct. van het tot 20 833,33 EUR per maand begrensd loon

24,92 pct. van het tot 20 833,33 EUR per maand begrensd loon + 5,42 pct. op het bedrag boven 20 833,33 EUR

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.