In 2017 werd de pluimveesector getroffen door de Fipronil crisis. De pluimveehouders kregen toen relatief snel een vergoeding voor de geleden schade. De getroffen pakstations en verwerkers van eieren kregen nog geen dergelijke compensatie. “Via verschillende kanalen vernam ik dat de afhandeling van de dossiers en de uitbetaling van de nodige vergoedingen nog op zich laat wachten,” geeft Oost-Vlaams CD&V-Kamerlid Leen Dierick aan, die hierover een parlementaire vraag stelde aan bevoegd Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). “Het kan niet dat bedrijven in de problemen dreigen te komen en zelfs extra kosten moeten maken omdat ze bijna 3 jaar na de Fipronil-crisis nog steeds niet vergoed zijn!”

De getroffen sectoren van de verwerking en distributie konden voor 18 december 2019 een aanvraag tot vergoedingen indienen voor de Fipronil-crisis bij toepassing van KB 08.09.2019 (BS 17.09.2019). In totaal werden 34 dossiers ingediend. 11 aanvragen werden ingediend door verpakkings- en verwerkingscentra, 2 aanvragen van pluimveeslachterijen en tot slot 21 aanvragen van inrichtingen die verder in deze keten actief zijn. Deze operatoren gebruiken eieren voor de productie van levensmiddelen en bereide gerechten.

Dierick ondervroeg Minister Ducarme over de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de ingediende dossiers door de evaluatiecommissie en de termijn van de uitbetaling. Jammer genoeg gaf het antwoord geen positief gevolg voor de bedrijven die nog steeds wachten op hun centen.

“De analyse van de evaluatiecommissie Fipronil laat al enige tijd op zich wachten. Het is begrijpelijk dat ook de coronacrisis roet in het eten heeft gegooid. Toch roep ik Minister Ducarme met grote urgentie op om de ingediende dossiers voor de beloofde steun ter compensatie van de geleden schade zo snel als mogelijk te evalueren en uit te betalen. Het is onbegrijpelijk dat bedrijven na bijna 3 jaar nog steeds moeten wachten op hun centen,” benadrukt Leen Dierick (CD&V).