CD&V-Kamerlid Leen Dierick heeft vandaag in de Kamercommissie Economie een wetsvoorstel voorgesteld om de stiptheid van betalingstermijnen te verbeteren, voor zowel G2B (overheid aan bedrijven) als B2B (bedrijven aan bedrijven). Zo wil Dierick maximale betalingstermijnen vastleggen en de achterpoortjes in de wet om deze termijnen verder te verlengen toemetsen.

Leen Dierick: “Bij vele ondernemingen staat het financiële water al aan de lippen door de coronacrisis. Lakse betalingshygiëne verergert opnieuw hun kasproblemen. Laat ons de huidige recessie te baat nemen om zowel bedrijven als overheden een striktere betalingsdiscipline op te leggen. Dit kunnen we doen door de juridische achterpoortjes in de wetgeving dicht te metsen. We stellen immers vast dat de verificatietermijn, bedoeld voor het controleren van de geleverde goederen, te vaak gebruikt wordt om de betalingstermijn te verlengen.”

  • Het voorstel van CD&V wil de maximale betalingstermijn tussen ondernemingen vastleggen op 60 dagen.
    • Dierick: “Maar liefst drie op vier KMO’s ervaren dat grotere bedrijven hun machtspositie gebruiken om langere betalingstermijnen af te dwingen. Zij vrezen dan een belangrijke klant te verliezen, maar komen door laattijdige betalingen vaak in liquiditeitsproblemen terecht. Bovendien zitten vele KMO’s door de coronacrisis financieel op hun tandvlees. Laattijdige betalingen van klanten kunnen zij onvoldoende opvangen met hun slinkende financiële reserves. Met dit voorstel kunnen ondernemingen geen langere betalingstermijnen dan 60 dagen afspreken. De verificatietermijn zit daarbij inbegrepen. Zo kunnen we onze kleine ondernemingen beschermen tegen grote, dominante spelers.”
  • Een amendement van Dierick op het CD&V-voorstel betreft de betalingen van de overheid aan ondernemingen.
    • Dierick: “Niet alle federale overheidsdiensten zijn even stipt in hun betalingen. We merken zelfs dan de stiptheid bij de overheid als geheel jaar na jaar afneemt sinds 2017. Overheidsdiensten kunnen via een juridisch achterpoortje immers de betalingstermijn pas laten na de verificatie van de factuur, die ook 30 dagen in beslag kan nemen. Zo verlengen vele diensten de betalingstermijn in de praktijk tot 60 dagen. Ook hier stellen we voor de verificatietermijn integraal deel te laten uitmaken van de betalingstermijn. De overheden in ons land, zowel federaal, regionaal als lokaal, moeten het goede voorbeeld geven qua betaalhygiëne.”

Betaalhygiëne

Uit de meest recent studie van Graydon en Unizo van oktober 2020 bleek dat de gevolgen van de corona-epidemie zich duidelijk laten voelen in het betaalgedrag van de B2B-ondernemingen. Zo werden op het einde van het derde kwartaal van 2020 amper 66,63% van de facturen op tijd betaald terwijl maar liefst 15,48% van de facturen meer dan 90 dagen na vervaldatum of helemaal niet meer worden betaald. Ruim één op zes facturen wordt pas meer dan 90 dagen na vervaldatum vergoed. Uit deze cijfers blijkt dat lange betaaltermijnen en laattijdige betalingen een groot probleem blijft. De situatie is sinds het einde van de bankencrisis nog nooit zo slecht geweest.

Ook de stiptheid van de overheid bij het betalen van rekeningen neemt sinds 2017 jaar na jaar af. Deze wet bevatte echter ook een achterpoortje om later te betalen dan de maximale wettelijke termijn. Zo begint de betalingstermijn van 30 dagen pas te lopen één dag na de verificatie van de factuur. Die verificatieprocedure mag namelijk maximaal 30 kalenderdagen duren tenzij langer overeengekomen. Pas daarna begint de wettelijke betalingstermijn te lopen. Dit achterpoortje om de betalingstermijn te rekken wil Dierick nu ook sluiten.

Meer info
Leen Dierick: 0478 42 80 00