De vergroeningsoperatie van het wagenpark van overheidsdiensten verloopt traag. Dat concluderen CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Jef Van den Bergh op basis van cijfers opgevraagd bij minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). De overheid gebruikt nog te weinig groene wagens en het aantal tankkaarten nam de laatste vijf jaar nauwelijks af.

 Dierick: “Als we verwachten dat ondernemingen hun wagenpark vergroenen, dan moet de overheid het goede voorbeeld geven. We moeten het gebruik van tankkaarten bij overheidsadministraties zoveel mogelijk ontmoedigen en alternatieve vervoerswijzen promoten. Het is positief dat ministers De Sutter en Khattabi nu de opdracht zullen geven aan de federale duurzaamheidsverantwoordelijken om hierrond een plan van aanpak op te zetten tegen de zomer van 2021.”

 Van den Bergh, mobiliteitsexpert van CD&V: “Net als voor bedrijfswagens, moeten we voor het wagenpark van de overheid op twee pistes inzetten. Aan de ene kant moeten we slimme combi-mobiliteit stimuleren, dankzij een flexibel mobiliteitsbudget. Aan de andere kant moeten we voor de wagens die nodig blijven inzetten om een versnelde omslag naar een emissieloos wagenpark. In het regeerakkoord spraken we af om te evolueren naar een emissieloos bedrijfswagenpark. De regering moet hierin het goede voorbeeld geven en voortrekker zijn.”

 De gegevens die Dierick opvroeg bevatten cijfers van het totale aantal tankkaarten die in omloop zijn via raamcontracten (FORCSM) van de federale opdrachtencentrale. De cijfers schommelen, maar met 7.518 tankkaarten in 2020 is geen verbetering tegenover 2016 (7.510) en 2017 (6.517). Tankkaarten worden vooral gebruik door managers (mandatarissen), de kabinetten en voor dienstwagens.

 Bij de federale overheidsdiensten (FOD’s, POD’s, ION’s en OISZ’s) is zekere daling merkbaar, net als bij de Federale Politie. Bij lokale politiezones en hulpverleningszones steeg dit cijfer sinds 2017 echter jaarlijks (zie tabel) van 1.759 in 2017 tot 3.036 in 2020, een toename van liefst 73%.

 Wat het type wagen betreft, is er ook nog werk aan de winkel. In 2019 bestond het federale wagenpark voor 89,9% uit wagens van het klassieke type (diesel of benzine) en voor slechts 8,7% uit groene wagens (elektrisch, hybride of CNG voertuigen).

Het vergroeningstraject van de overheid gaat uit van een verhoging met 5% van het aandeel groene aangekochte of lease-wagens. In 2019 lag het streefcijfer op 15%, een stuk hoger dan het totale percentage van het federale wagenpark (8,7%). Onder meer de FOD’s Volksgezondheid, Justitie en Financiën haalden dit cijfer niet in 2019.