De wet rond basisbankdienst voor ondernemingen , die er kwam via een goedgekeurd wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick, is nog altijd niet volledig in werking getreden. Nochtans was de inwerkingtreding ervan voorzien op 1 mei 2021 en werd deze deadline meermaals bevestigd door de bevoegde minister Dermagne (PS). “We roepen minister Dermagne op om zo snel mogelijk, zeker nog voor de zomer met de uitvoeringsbesluiten te komen zodat de wet ten volle in werking kan treden,” zegt Dierick.  “Het recente vonnis rond de diamantair waar de bankrekening zomaar werd afgesloten door zijn bank en de rechter oordeelde dat hij toch een rekening moet krijgen, bevestigt de noodzaak van rechtszekerheid rond deze problematiek.”

Op 22 oktober 2020 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers het CD&V-wetsvoorstel voor het invoeren van een basisbankdienst voor ondernemingen goed. Het voorstel, dat inmiddels de wet van 8 november 2020 is geworden, voorziet in een inwerkingtreding van 1 mei 2021. Er was 6 maanden tijd om te komen met de nodige koninklijke besluiten, maar deze timing heeft de Minister van Economie ondanks zijn beloftes in de commissie Economie om de timing van 1 mei te halen, niet gehaald.

Dierick ondervroeg minister van Economie en Werk Dermagne meermaals in de commissie Economie en Consumentenzaken of de vooropgestelde deadline zou gehaald worden. Het antwoord luidde steevast bevestigend.

De basisbankdienst moet voorkomen dat ondernemers geen bankrekening kunnen openen, waardoor zij hun zelfstandige activiteiten niet kunnen uitvoeren. Ondernemingen die al door drie kredietinstellingen geweigerd zijn, hebben recht op een basisbankdienst. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België aan die de basisbankdienst moet aanbieden aan de onderneming. Hiermee kunnen zij dan eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen,  transacties via betaalinstrumenten, de storting van contanten en overschrijvingen. Het voorstel werd ingediend omdat verschillende sectoren en ondernemingen moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen.

Dierick: “Het bezit van een bankrekening is een noodzaak om aan de economie te kunnen deelnemen. Vooraleer een onderneming een zelfstandige activiteit kan aanvatten, is deze zelfs juridisch verplicht een rekening te openen. Bovendien bevordert het gebruik van een bankrekening de transparantie. Het blijft een belangrijk onderzoeksmiddel om witwaspraktijken en de financiering van criminele activiteiten op te sporen. Deze wet voorkomt dat nog meer ondernemingen geen bankrekening kunnen openen. We moeten als samenleving ondernemerschap promoten en ondersteunen.”

Meer informatie
Leen Dierick: 0478 42 80 00