De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op dinsdag 12 mei het financieel plan en het bestek voor het nieuwe woonzorgcentrum in Baasrode goed. 

Dagprijzen vastgelegd

De dagprijzen worden vastgelegd op:

 • Dagprijs 1-persoonskamer: 55 euro voor inwoners - 58 euro voor niet-inwoners
 • Dagprijs 2-persoonskamer type wzc-kamer: 1,65 x dagprijs 1 persoonskamer
 • Dagprijs 2-persoonskamer type inleunwoning: 2 x dagprijs 1 persoonskamer
 • Dagprijs nieuw GAW: 35 euro

Deze dagprijzen werden bepaald op basis van het voorliggend financieel plan, waarbij rekening gehouden werd met de kosten van het bouwproject, de zorg- en bezettingsgraad, de personeelsbezetting ...  Daarnaast werd er ook een studie gemaakt van de huidige dagprijzen in de woonzorgcentra van omliggende gemeentes en in Vlaanderen. We kiezen er bewust voor om deze dagprijs laag te houden, omdat we als lokaal bestuur een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben tegenover onze inwoners. Deze prijzen worden geïndexeerd op het ogenblik van de verhuring van de kamer.

Bestek en kostenraming

Het bestek en de raming voor de opdracht werden opgesteld door de ontwerper bvba m3 architectuur, uit Heist-Op-den-Berg. De raming bedraagt 18.496.190,22 euro, exclusief btw en ereloon. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure en zal Europees bekend gemaakt worden.

Ontwerp en historiek van de bouw

De bestaande gebouwen van de woonzorgcentra Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Sint-Vincentius in Baasrode zijn sterk verouderd en beantwoorden niet meer aan de steeds strenger wordende erkenningsvereisten. Om de erkenningen niet te verliezen was een grondige aanpak van beide woonzorgcentra noodzakelijk. Tijdens de OCMW-raad van 20 mei 2014 werd er geopteerd voor een vervangingsnieuwbouw op de site van Sint-Vincentius waarin beide woonzorgcentra worden gefusioneerd.

Met dit project willen we bereiken dat alle zorgbehoevende ouderen, en in het bijzonder personen met dementie en fysiek zwaar zorgbehoevende ouderen, kunnen wonen en leven in een aangepaste en een betaalbare woonomgeving omringd door kwaliteitsvolle en aangepaste zorg.

Openheid op het terrein is belangrijk om qua schaal binnen een woonomgeving te passen. Daarom voorziet het ontwerp verschillende organische cocons die verspreid op het terrein staan. De cocons worden onderling met elkaar verbonden door middel van beglaasde gangen. Deze gangen behouden een open overzicht over het terrein.

De hoogte van de omringende bebouwing in de Rosstraat bestaat hoofdzakelijk uit twee bouwlagen met een hellend dak. Daarom worden de cocons ook twee bouwlagen hoog gemaakt.  We houden de hoogte beperkt op het terrein, enkel de middelste cocon en het volume met de assistentiewoningen worden drie lagen hoog en sluiten hierdoor aan op het voormalige moederhuis. 

Er zijn vier cocons, één voor elk van de vier zorgafdelingen. De ‘dorpsstraat’ vormt de verbinding tussen de verschillende cocons en loopt evenwijdig met de Rosstraat. Het ‘marktplein’ loopt dwars over het terrein en maakt de verbinding tussen de verschillende sociale en gemeenschappelijke functies. De ‘dorpsstraat’ en het ‘marktplein’ kruisen elkaar in de gemeenschappelijke, meer publieke ruimtes centraal op het terrein. De assistentiewoningen en inleunwoningen worden samen gegroepeerd op het terrein tot een ‘wijk’. Dit bevordert de sociale contacten tussen de actievere senioren.

Het tuinontwerp beoogt een geleidelijke integratie van de waterloop op het terrein. De steile taluds langsheen beide zijdes van de Grote Beek achteraan het terrein vormen vandaag een harde breuklijn doorheen het landschap. De steile taluds moeten plaatsmaken voor zachtere glooiingen en plas- en draszones. In de tuin van het woonzorgcentrum wordt eveneens een omvangrijke wadi gerealiseerd. Deze wadi zorgt voor extra waterberging bij regenval en vormt een landschappelijke doortrekking van het plas-dras-oevergeheel op de site.

In het ontwerp wordt de verbinding tussen de wijk Grootveld en de Rosstraat aanzienlijk sterker. Rondom het woonzorgcentrum loopt een brandweg in grasdallen met geïntegreerd wandel- en fietspad. Op regelmatige afstanden zijn rustplaatsen met bankjes voorzien met afwisselende mooie uitzichten over straat, park of water. Het pad sluit aan op het brugje naar de wijk Grootveld. 

Er wordt ook ruimte vrijgehouden voor de bewoners om zelf te tuinieren. De inleunwoningen op de gelijkvloerse verdieping hebben een privaat tuintje en aan elke afdeling wordt er een bloemen- en kruidentuin voorzien.

Er wordt expliciet gekozen voor de principes van duurzaam bouwen. In belangrijke mate worden deze principes al gewaarborgd door de vereisten die VIPA oplegt in de duurzaamheidscriteria.

Voor het woonzorgcentrum werd een lage energieconcept uitgewerkt dat in de buurt van een passiefbouw komt. De gebouwschil wordt sterk geïsoleerd en elke cocon krijgt een eigen warmtepomp. Regenwater wordt maximaal gerecupereerd voor toiletspoeling. De daken worden uitgevoerd als groendaken en worden voorzien van zonnepanelen. De gevels van de cocons worden afgewerkt met een lattenwerk in FSC-hout, duurzaam thermisch behandeld en dus onderhoudsvrij.  Om oververhitting te beperken worden waar nodig screens geplaatst.

De belangrijkste troeven van het project zijn openheid, huiselijkheid en efficiënte organisatie. 

Er is een openheid naar de omgeving door het openbare karakter van de tuin. Er is ook een open invulling van het terrein met de integratie van groen tussen de cocons. Verder hebben we een open zicht naar de omgeving vanuit de gemeenschappelijke ruimtes en de bewonerskamers. Ten slotte is er ook nog de openheid naar het publiek door het opnemen van publieke functies in de centrale cocon. 

Bij het ontwerp van het nieuwe woonzorgcentrum werd er bijzondere aandacht geschonken aan herkenbaarheid en huiselijkheid om de bewoners zo veel mogelijk op hun gemak te stellen.

Een efficiëntere organisatie zorgt voor een optimale exploitatie. Door de fusie wordt de exploitatie efficiënter, waardoor de beschikbare middelen maximaal ingezet kunnen worden ten behoeve van de bewoners. Door de gebogen coconvorm zijn de loopafstanden voor de bewoners en personeel kort en zijn er geen doodlopende gangen. Alle volumes zijn onderling met mekaar verbonden, waardoor een vlotte organisatorische exploitatie mogelijk is.

Onze zorgvisie

Vanuit de missie ‘samen maken we werk van ieders welzijn’, zal er voor al onze bewoners een warme kwaliteitsvolle zorg aangeboden worden, binnen de context van hun eigen beleven. Ook zal gestreefd worden naar een verankering van plezier, beleving en zingeving in het dagelijks beleid en wordt een ‘zorg op maat’ aangeboden.

Heel in het bijzonder gaat de zorgvisie voor:

 • Een respectvolle en persoonsgerichte benadering
 • Zorg op maat
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Kleinschaligheid en huiselijkheid
 • Inspraak van bewoners en dialoog
 • Binnen de werking van het nieuwe wzc worden er twee leefgroepen “nauwe zorg” aangeboden die extra focussen op bewoners met dementie of 65+ers met extra psychische ondersteuning.
 • Er wordt geopteerd voor een site die een breder aanbod biedt dan enkel een woonzorgcentrum. Dit aanbod wordt aangevuld met assistentiewoningen, inleunwoningen, toegankelijke cafetaria … Dus het creëren van een woonzorgcampus mogelijk maken. We willen hiervoor samenwerken met externe diensten, verenigingen, scholen, ldc …

De plannen van het nieuwe woonzorgcentrum werden in nauw overleg met de directie en het personeel uitgewerkt. Onze multidisciplinaire teams hebben een grote invloed op de kwaliteit van de zorg, het wonen en het (sociale) welzijn van onze bewoners en hun familie. Doorheen het ontwerpproces werden zij daarom herhaaldelijk geraadpleegd. Verschillende instanties werden tevens om advies gevraagd: Inter Vlaanderen, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het FAVV, het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, Polder Vlassenbroek ...

In december 2017 werd de villa op het aanpalende perceel al afgebroken.

Uiteindelijk werd de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend op 18 oktober 2018.

Het college van burgemeester en schepenen behandelde de vergunningsaanvraag te behandelen op 29 april 2019. 

Fasering

De eerste fase van de uitvoering zou idealiter kunnen starten in het voorjaar van 2021. Met betrekking tot de exploitatie en vanuit financieel oogpunt dient het woonzorgcentrum steeds haar capaciteit te behouden gedurende de uitvoering. Daarom wordt er gekozen voor een gefaseerd bouwproject waarbij er gedeeltelijk nieuw gebouwd en ingehuisd wordt. In het voorjaar van 2023 zou de laatste fase normaal gezien in gebruik genomen kunnen worden.

Het project wordt vanuit de Vlaamse overheid gesubsidieerd.  De subsidie bestaat uit een infrastructuurforfait van 5 euro per woongelegenheid per dag. Dit forfait wordt toegekend voor onbepaalde duur en zolang de woongelegenheden blijven voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Jaarlijks bedraagt de subsidie 230.000 euro.

Contact: schepenen van gebouwen Leen Dierick, 0478-42 80 00