Samenwerken met verschillende stakeholders

Samen met onze partners, onder meer de Vlaamse Milieu Maatschappij, NV Aquafin, de polders…, koppelen we aan deze pijlers concrete acties.

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en NV Aquafin zorgen we voor het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels. Hemelwater dat terecht komt in het rioleringswater moeten we zoveel mogelijk vermijden. Daarom hebben we ook diverse projecten hierrond lopen. Ook de polders zijn een belangrijke partner, zij beheren de waterlopen. Ook zij zijn vragende partij om water op te houden door plaatsing van schotten in droogteperiodes. Dit wordt verder onderzocht in de opmaak van het basishemelwaterplan.