Het lokaal bestuur als goede huisvader

Openbaar groen

De stad Dendermonde beschikt over een zeer grote oppervlakte aan openbaar groen. Deze moeten in de zomer- en droogteperiodes op regelmatige tijdstip bewaterd worden. De Technische Dienst van de stad en de daarvoor aangestelde firma’s zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij worden aangespoord om op een bewuste en omzichtige manier om te gaan met hun watergebruik. Soms is het vaak ook een evenwicht zoeken tussen enerzijds het garanderen van het in leven houden van groen en anderzijds het overbruggen van de drogere periodes. Zij maken zoveel mogelijk gebruik van oppervlakte water uit onder meer de fortengordel of de oude Dender, zolang er voorraad aanwezig is. Kraantjeswater wordt zeer beperkt gebruikt en enkel voor de bewatering van eigen beplanting in bloembakken. De bevoegde diensten zijn momenteel opzoek naar alternatieve middelen en bronnen om de herbruikbaarheid van water te verhogen en om in te zetten voor het openbaar groen.

 

Openbare gebouwen

De stad beschikt over heel wat openbare gebouwen, het ene al recenter dan de andere. Wanneer we gebouwen renoveren of nieuwbouw plaatsen zorgen we er standaard voor dat er waterbesparende spoelknoppen op toiletten worden voorzien en waterbesparende kraantjes worden geïnstalleerd. De renovatie van enkele schoolgebouwen en de renovatie van het Administratief Centrum kunnen hierin als voorbeeld beschouwd worden. Verder werden er zowel bij renovatie als nieuwbouw van onder meer enkele gebouwen van het OCMW regenwaterputten geplaatst om toiletten mee door te spoelen, ook dit zal in de toekomst standaard worden toegepast. Verder bekijken we bij zowel nieuwbouw als renovatie of de mogelijkheid er zich toe verleent om groendaken te installeren/voorzien.  Zo zullen zowel in de projecten van de brandweerkazerne als het woonzorgcentrum in Baasrode elk van een groendak voorzien zijn. Tot slot beschikt het lokaal bestuur over gebouwen die grote verbruikers zijn van water zoals de woonzorgcentra en het zwembad Olympos. Er werd de opdracht gegeven aan de bevoegde diensten om te bekijken hoe we het waterverbruik van deze gebouwen sterk kunnen reduceren, zonder dat de dienstverlening hieronder lijdt.

 

Infrastructuurwerken

In onze stad vinden er heel wat infrastructuurwerken zoals wegen- en rioleringswerken plaats. Hiervoor passen we de drietrapsstrategie toe van de kaderrichtlijn water. Eerst gaan we water zolang mogelijk vasthouden, vervolgens gaan we het water tijdelijk bergen om tot slot het water af te voeren. We voorkomen dat er zowel waterschaarste als wateroverlast gecreëerd wordt doordat men tijdens de werken zorgt voor voldoende aanvulling van de grondwatertafel en we vermijden afstroom naar rioleringen en waterlopen. Concreet passen we hiervoor verschillende methodieken toe afhankelijk van de locatie van de werken, bijvoorbeeld het plaatsen van infiltrerende kolken, onthardingsprojecten… . Eén van de onthardingsprojecten in Dendermonde werd gerealiseerd in het Hagewijkpark. Vroeger was de visie om in elke straat voetpaden te creëren langs beide zijden, vandaag wordt de reflex gemaakt of langs één zijde een voetpad voorzien niet voldoende is. In het Hagewijkpark werd langs één zijde voetpad voorzien en langs de andere zijde werd er onthard en openbaar groen voorzien.

 

Wagenpark

De stad beschikt over een uitgebreid wagenpark. Voor de reiniging ervan wordt gebruik gemaakt van regenwater. De stad beschikt over vier opvangtanks van elk 20.000 liter, goed voor een besparing van +/-15.000m³ drinkwater sinds 2014.

Andere initiatieven

De stad realiseert ook nog andere initiatieven: Fonteinen gebruiken steeds opnieuw hun water, tegeltuintjes worden voorzien in dichtbebouwde en sterk verharde gebieden (bv. in de Veldstraat), …