Zelfstandigen en ondernemen

Om het ondernemerschap verder te stimuleren, willen wij dat het zelfstandigenstatuut verder wordt versterkt. Er zijn nog steeds grote verschillen tussen het zelfstandigenstatuut en het werknemersstatuut. Als CD&V willen wij streven naar een zo groot mogelijke convergentie van de statuten. Deze legislatuur zijn er al belangrijke stappen voorwaarts gezet om het zelfstandigenstatuut te versterken:

 • Uitbreiding van de moederschapsrust naar 12 weken en het invoeren van een vaderschapsverlof van 10 dagen

Ondernemers zijn altijd druk aan het werk, maar ook zij moeten kunnen genieten van de mooiste momenten in het leven namelijk mama of papa worden. Dankzij het invoeren van vaderschaps- en geboorteverlof voor vaders en meemoeders, kan dit nu! Ook kunnen moeders met een zelfstandige activiteit nu, indien ze dit wensen, langer moederschapsverlof nemen.

 • Gelijke minimumpensioenen met dat van de loontrekkenden en de creatie van een pensioenovereenkomst

Aan het einde van de loopbaan verdienen ook zelfstandigen een sterk pensioen dat een goed inkomen zonder risico op armoede garandeert. Deze legislatuur werd alvast het minimumpensioen gelijkgeschakeld met dat van de loontrekkenden. Daarnaast is er nu de mogelijkheid om als zelfstandige actief als natuurlijk persoon een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

 • Uitbreiden van het overbruggingsrecht met een vierde pijler “stopzetting om economische redenen”

Ondernemen is ook risico's nemen en door omstandigheden is men soms genoodzaakt om de activiteit stop te zetten. Om deze moeilijke periode te overbruggen, werd een overbruggingsrecht ingevoerd. Voortaan is het ook mogelijk om hierop een beroep te doen bij een stopzetting wegens economische redenen. Het was al mogelijk om een uitkering te krijgen bij een stopzetting wegens faillissement, collectieve schuldenregeling of gedwongen onderbreking zoals een brand.

 • Vermindering van de percentages van de sociale bijdragen en verlaging voor starters

Deze legislatuur werd ook een historische verlaging van de lasten voorzien. Zo werd een vermindering van de percentages van de sociale bijdragen van 22% naar 20,5% doorgevoerd. Ook de startende ondernemers werden gesteund met een verlaging van het niveau van de minimumbijdragen.

 • Invoeren van een statuut student-ondernemer

Vaak willen studenten naast hun studies al proeven van het ondernemerschap. Vroeger zorgde dit voor hindernissen op fiscaal en sociaal vlak. Dankzij de invoering van het statuut-ondernemer kunnen zij genieten van een eigen aantrekkelijk sociale bijdrageregeling en ook fiscaal krijgen zij dezelfde regeling zoals jobstudenten. Ondernemerschap moeten we aanmoedigen, hoe sneller hoe liever!

Tussen ondernemingen onderling worden heel vaak contracten afgesloten. Vaak stellen we vast dat er een machtsverhouding, of soms wanverhouding is tussen grote en kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen hebben het soms moeilijk om op te boksen tegen zware contracten van grote ondernemingen. Door het invoeren van een wettelijk kader voor een betere B2B bescherming genieten kleine ondernemingen meer bescherming en hebben ze meer slagkracht.

Elke dag verdwijnen er dagbladhandelaars. Twee jaar geleden werd dan ook een CD&V resolutie goedgekeurd om meer steun te vragen voor de dagbladhandelaars. We hebben onder meer gevraagd om te onderzoeken hoe een level playing field kan worden gecreëerd voor de bezorging van kranten en tijdschriften via verschillende kanalen. Dagbladhandelaars ervaren de federale steun van ongeveer 170 miljoen euro per jaar die BPost krijgt voor de bedeling van kranten en tijdschriften als oneerlijk.

Ten slotte hadden wij ook bijzondere aandacht voor de problematiek van arbeidsongeschikte zelfstandigen. Ook zelfstandigen kunnen ziek worden. Het aantal burn-outs bij zelfstandigen neemt drastisch toe. De werkdruk is enorm hoog. Ook al gaat het moeilijk, zelfstandigen blijven meestal verder werken. Er moet daarom veel meer ingezet worden op preventie en welzijn. In december 2018 werd een CD&V resolutie goedgekeurd om hier werk van te maken. Deze legislatuur werd ook de carenzperiode, de periode waarbij zelfstandigen geen uitkering krijgen bij ziekte, ingekort van één maand naar 14 dagen. We zijn hier nog een stap verder ingegaan en hebben de carenzperiode verder ingekort naar zeven dagen en zelfs afgeschaft voor zelfstandigen die langer dan zeven dagen ziek zijn. Zij krijgen vanaf de eerste dag een uitkering.

Consumenten

 We zijn allemaal consument, en als consument heb je heel wat rechten. Alleen weten we soms niet welke rechten we allemaal hebben. Tal van maatregelen werden genomen om de consument beter te beschermen, beter en correct te informeren en om zijn rechten duidelijker te maken.

 • Beter beschermen van de financiële consument

Deze legislatuur werden verschillende maatregelen genomen om het voor de consument die bankzaken wil doen gemakkelijker te maken. Overstappen naar een andere bank kan nu snel en gratis. Je hoeft enkel je nieuwe bank te verwittigen en ook het nieuwe rekeningnummer hoef je niet telkens meer door te geven aan bijvoorbeeld je telecomoperator of energieleverancier die met domiciliëring werken. Daarnaast hebben we voorzien dat via een tariefsimulator het gemakkelijker wordt om de kosten bij bankdiensten te vergelijken. Wil je een hypothecair krediet afsluiten? Via het ESIS informatiedocument zal je een beter beeld krijgen van de kosten en wordt het gemakkelijker om de voorstellen van de verschillende kredietgever te vergelijken. Ten slotte mag men ook geen kosten meer aanrekenen voor het gebruik van een betaalkaart.

 • Beschermen van de reiziger

Reizen is voor veel mensen ontspanning na het harde werken. Om je als reiziger beter te beschermen werd deze legislatuur een Europese richtlijn omgezet. Zo kan de reiziger die een pakketreis had geboekt altijd zijn overeenkomst opzeggen en dit zonder motivatie of reden. In een aantal onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zoals natuurramp of terrorisme kan dit zelfs kosteloos.

 • Hervorming van Car-Pass 

De Car-Pass reglementering dat kopers van een tweedehandswagen zal beschermen tegen bedrog met de kilometerstand, is een succesverhaal geworden. Met de hervorming zal de koper van een tweedehandswegen voortaan veel meer informatie krijgen dan enkel de kilometerstand. Hij zal ook worden geïnformeerd over de euronorm, CO2-uitstoot, keuring na ongeval en terugroepacties waaraan de vorige eigenaar geen gevolg heeft gegeven.

 • Herziening van het consumentenakkoord energie

Om de energieconsument beter te beschermen, werd deze legislatuur nieuwe afspraken gemaakt met de energieleveranciers. Het consumentenakkoord is bindend voor de leveranciers die ze ondertekenen en biedt extra bescherming bovenop de wetgeving.  Zo zal het voor de consument gemakkelijker zijn om te vergelijken tussen de verschillende leveranciers en zal de transparantie worden verhoogd door toegang te krijgen tot de tariefkaart.

 • Invoeren recht om vergeten te worden (wetsvoorstel CD&V nr. 3524)

Wanneer mensen die in het verleden werden geconfronteerd met een ernstige medische aandoening zoals kanker nu een huis willen kopen en een schuldsaldoverzekering willen afsluiten, wordt hun verzekering vaak geweigerd of moeten zij hogere premies betalen. Dit jaar werd een CD&V voorstel goedgekeurd dat ervoor zorgt dat zij ook een schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten zonder een bijpremie te moeten betalen. Er werd een “recht om vergeten te worden” ingevoerd waarbij de kandidaat-verzekerde nog wel zijn medische antecedenten zoals kankeraandoening moet meedelen, maar wanneer zij meer dan 10 jaar genezen zijn verklaard, zal de verzekeringsonderneming hiermee geen rekening houden en mag hij dus de verzekering niet weigeren of een bijpremie aanrekenen. Het voorstel voorziet dat er een referentierooster zal komen met daarin de kankeraandoeningen en chronische aandoeningen waarvoor een kortere termijn dan 10 jaar zal gelden.

Energie en Klimaat

 We staan voor een enorme energietransitie. In 2025 sluiten alle kerncentrales, tegen dan moeten we voldoende andere energie-alternatieven hebben. Daarom pleiten we vanuit CD&V al lang voor een energiepact waarin duidelijke keuzes worden gemaakt om onze energiebevoorrading duurzaam, haalbaar en betaalbaar te maken. Het werk op vlak van energie is zeker nog niet af, maar de voorbije legislatuur werden onder meer volgende stappen gezet:

 • Verlenging levensduur Doel 1 en 2 en het oprichten van een energietransitiefonds 

Het licht moet blijven branden. Om hiervoor te zorgen, hebben we beslist om de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 te verlengen met 10 jaar. In ruil voor de verlenging, betaalt de uitbater een vergoeding die het energietransitiefonds spijst. Dit fonds wordt nu gebruikt om verschillende projecten te steunen met als doel onderzoek en ontwikkeling te stimuleren.

 • Stimuleren van opslag en vraagbeheer en het oprichten van een stopcontact op zee

Opslag van elektriciteit is één van de belangrijkste uitdagingen. Er werd dan ook voorzien om enerzijds de opslag van elektriciteit te bevorderen, maar ook de vraagzijde te stimuleren. Deze legislatuur werd ook de bouw en exploitatie goedgekeurd van een stopcontact op zee. In plaats van afzonderlijke aansluitingen van de windparken op zee heeft een gezamenlijke aansluiting met het stopcontact op zee verschillende voordelen. Zo zijn er minder kilometers aan kabels nodig om elektriciteit van zee op land te brengen.

 • Hervormen van de steun aan windmolenparken in de Noordzee 

Aangezien de kosten voor de bouw van windmolenparken in de Noordzee de laatste jaren aanzienlijk gedaald zijn, werd het steunmechanisme aangepast. Door minder steun te geven wordt elke oversubsidiëring vermeden in het belang van de consument.

 • Invoeren van tendersysteem voor offshore windmolenparken

De bouw van nieuwe windmolenparken in de Noordzee moet aan een zo’n laag mogelijke kost van ondersteuning gebeuren. Vandaar werd beslist om de concessies voor de bouw van nieuwe parken enkel toe te kennen aan de meest succesvolle partij na deelname aan een tender, wat een concurrerende procedure is. Deze tenderprocedure wordt ook al toegepast in andere landen waaronder Nederland. Op die manier zullen de kosten van ondersteuning voor de toekomstige windmolenparken in de Noordzee dalen. 

 • Hervormen van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas 

Onze energiefactuur moet ook betaalbaar blijven. Wij vinden dat iedereen in zijn basisenergiebehoeften moet kunnen voorzien. Heel wat mensen ondervinden echter moeilijkheden om hun energiefactuur te betalen. Energiearmoede verdient dan ook onze bijzondere aandacht. Ons land beschikt over een uniek systeem om gezinnen en personen met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie te beschermen via het sociaal tarief. Zij krijgen in plaats van het normaal hoger tarief, een lager sociaal tarief voor gas en elektriciteit aangerekend.  

In de commissie Bedrijfsleven werd in april van dit jaar een CD&V voorstel goedgekeurd om de sociale tarieven te actualiseren en ook uit te breiden naar warmtenetten. De laatste jaren hebben zich namelijk warmtenetten ontwikkeld. Om ook voor warmtenetten een sociaal prijsbeleid te voorzien, voorziet het voorstel in de mogelijkheid om sociale tarieven toe te kennen voor warmtenetten.  

 • Retroactief toekennen van het sociaal tarief aan mensen met een handicap

Deze legislatuur werd ook een CD&V voorstel goedgekeurd om een oplossing te voorzien zodat personen met een handicap hun sociaal tarief voor elektriciteit en gas, waar zij recht op hebben, niet meer zullen mislopen. Mensen met een beperking moeten vanaf dat zij worden erkend als persoon met een handicap en dus vanaf de ingangsdatum dat zij een tegemoetkoming krijgen, ook hun sociaal tarief voor gas en elektriciteit krijgen en dus niet meer pas maanden of jaren later.

Landbouw

Op het platteland is de land- en tuinbouw dé economische activiteit bij uitstek. Landbouwer zijn zeer belangrijk in de productie van voedsel. Om die rol te kunnen blijven uitoefenen, is de garantie op een eerlijk en goed inkomen een belangrijke voorwaarde. Daarnaast kent de sector nog problemen waaronder het moeilijk vinden van een opvolger.

 • Aanpassen van de erfregeling voor landbouwbedrijven 

Deze legislatuur werd een CD&V wetsvoorstel goedgekeurd om ervoor te zorgen dat de opvolging gemakkelijker kan. Vaak stappen jonge landbouwers al veel vroeger in de voetsporen van hun ouders en nemen het bedrijf over nog voor hun ouders overleden zijn. Echter zijn zij niet altijd kapitaalkrachtig genoeg om alles over te nemen waardoor bepaalde onroerende goederen vandaag niet onder de huidige wet van 1988 vallen hoewel deze goederen toch tot het bedrijf behoren en nodig zijn om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een hoevewoning of landbouwgrond die verhuurd wordt aan de zoon of dochter. Met het CD&V voorstel werd deze wet uitgebreid zodat onroerende goederen die nog niet werden overgenomen, bij overlijden toch naar de zoon of dochter gaat die het bedrijf al heeft overgenomen.

 • Erkenning sector in crisis

Sinds deze legislatuur is het mogelijk om sommige sectoren te erkennen als “sector in crisis”. Zo werd in 2016 beslist om de landbouwsector te erkennen. Bedoeling is dat zelfstandigen die actief zijn in deze sectoren niet meer moeten aantonen dat hun sector in crisis is in het kader van de aanpassing van hun sociale bijdragen. 

 • Voedselschandalen

Helaas werden we ook geconfronteerd met 2 grote voedselschandalen nl Fipronil en Veviba. Tal van bedrijven werden hierdoor getroffen. Dankzij een wetgevend kader kwamen er compensaties voor de getroffen bedrijven ikv Fipronil. Er werd bovendien ook een grondige audit gevraagd en doorgevoerd van het FAVV.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.