Tijdens het CD&V-toetredingscongres verdedigde ik met vuur het nieuwe federale regeerakkoord, meer bepaald het deel rond Energie & Klimaat waarvoor ikzelf intensief onderhandelde. U kan de toelichting ervan hieronder herbekijken.
 
 
 
 
 
Heel wat van mijn wetsvoorstellen werden meegenomen in het regeerakkoord.
Bij deze een opsomming van enkele punten waarover ik enthousiast ben:
 
🏗 Verlaagd BTW-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen over heel België.
 
⚽️Hervorming van de huidige fiscale en parafiscale voordelen van beroepssporters en sportclubs met het oog billijkheid en een eerlijke bijdrage levert door iedereen, afhankelijk van de draagkracht van de sport. Versterkte controle op de sport-makelaars.
 
📨Er komt een Digitale Brievenbus waar burgers en ondernemingen berichten kunnen sturen en ontvangen van de overheid.
 
📨 Verdere uitbouw van de e-Box zal en kenbaarheid verhogen bij de bevolking.
 
📲 Invoeren van 5G en de uitrol van glasvezel.
 
💳Elektronisch betalen fors uitbreiden: plafonds contactloos betalen worden opgetrokken en contactloos betalen moet steeds mogelijk zijn.
 
❌Actief optreden tegen misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken.
 
🏢Een transparant bank- en verzekeringswezen.
 
🏢De financiële sector moet zijn belangrijke dienstverleningsfunctie binnen onze maatschappij ten volle kunnen blijven vervullen, en dit met een bijzondere aandacht voor de bescherming van de consument.
 
✅Informatiecampagnes tegen internetfraude en de rechten van slachtoffers van dit soort fraude versterken.
 
🗣De werking van de ombudsdiensten wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Bijzondere aandacht voor een efficiënte en laagdrempelige geschillenbeslechting.
 
🤕Het recht om vergeten te worden in het verzekeringsrecht te verbeteren door o.m. de lijst met chronische ziekten uit te breiden en uit te breiden tot andere gezondheidsverzekeringen.
 
💰 De wettelijke betalingstermijnen evalueren en, indien nodig, de termijnen aangescherpt. De overheid dient tijdig haar facturen te betalen. Maatregelen worden genomen om betalingsachterstand tegen te gaan.
 
Geannuleerde reizen t.g.v. coronacrisis:
✈️In dialoog met de Europese Commissie optreden om de rechten van benadeelde consumenten te verdedigen en te waarborgen. Bestaande systemen inzake insolventieverzekering voor de reissector evalueren.
Bestrijden van overmatige schuldenlast
 
💰 De kosten verbonden aan gerechtelijke en minnelijke schuldinvordering te reduceren.
 
💰De collectieve schuldenregeling evalueren en bijsturen waar nodig. Voor de eerste herinnering bij een onbetaalde factuur worden geen kosten aangerekend.
 
💰 Evalueren van de regeling rond consumentenkredieten en bijsturen voor een betere bescherming van financieel zwakkere consumenten.
 
Telecom:
💻De digitale kloof dichten door het systeem van de sociale tarieven in telecom te hervormen, met de bedoeling om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de digitale maatschappij (telewerk en digitaal onderwijs).
 
☎️ Consumenten beter beschermen tegen onverwachte kosten. Geautomatiseerde toekenning van sociaal tarief voor telecom. De consument goed informeren over de verschillende tarieven en faciliteren bij een overstap naar een andere operator.
Energie en klimaat:
 
⚡️Energiefactuur voor gezinnen en bedrijven onder controle houden. Het federale deel van de elektriciteitsfactuur doen dalen.
 
⚡️De regering kiest daarom resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap. De wettelijke uitstapkalender wordt gerespecteerd.
 
⚡️Er wordt een gebenchmarkte energienorm ingevoerd voor burgers en bedrijven teneinde de concurrentie- en koopkracht te garanderen in vergelijking met onze buurlanden.
 
🚗Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn.
 
🌳 Het principe ‘de vervuiler betaalt’ beter toepassen in de scheepvaartsector en de luchtvaartsector.
 
📺 De levensduur van producten (bv. wasmachines, televisies...) verlengen. Geplande veroudering bestraffen als een oneerlijke handelspraktijk.
 
♻️Principes van een circulaire economie opnemen in de openbare aanbestedingen van de federale overheid.
 
🌳Producten van bij de oorsprong duurzaam en correct maken. Maatregelen nemen zodat de eindverkoper een verhaalrecht krijgt ten aanzien van de producent bij de toepassing van de wettelijke garantieregeling.
 
SAMEN BOUWEN WE AAN MORGEN!