Tussenkomst CD&V Klimaatdebat - 12 dec. 2018

Beste collega’s,

 75 000 mensen betoogden afgelopen zondag tijdens de grootste klimaatmanifestatie ooit in ons land. Het was een hoopvolle betoging van mensen die terecht bezorgd zijn over ons klimaat, over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, kortom over de toekomst van onze planeet.

 Wij weten allemaal dat de klimaatdreiging met de dag reëler wordt. Er is dus geen tijd meer te verliezen, er moeten heel dringend inspanningen geleverd worden om de opwarming van de aarde af te remmen en te beperken tot 1,5°C. Want wanneer we dit niet doen, zal dit ernstige gevolgen hebben voor iedereen op deze wereld.

 We hebben hier allemaal samen het signaal goed begrepen.

 Europa heeft dat begrepen, want op basis van een haalbaarheidsstudie heeft Europa recent beslist om de doelstellingen inzake energie-efficiëntie naar 32.5% en hernieuwbare energie naar 32% op te schroeven.

 België is zich daar ook van bewust. Ook wij moeten onze doelstellingen aanscherpen, en dat hebben wij ook als parlement gedaan, want niet voor niets is er in al onze parlementen een interparlementaire klimaatresolutie goedgekeurd waarin elk van de parlementen aan zijn regering heeft gevraagd en ik citeer letterlijk om “zich in te schrijven in de recent aangescherpte Europese 2030-doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en op die manier, voluntaristisch, een hogere CO2-reductiedoelstelling dan 40% voorop te stellen tegen 2030”. Wij vragen als parlement dus aan onze regering nadrukkelijk om zich aan te sluiten bij de dynamiek van de trekkers voor meer ambitie.

 We zijn het dus allemaal eens over de noodzaak van een ambitieus klimaatbeleid, over de noodzaak van bijkomende maatregelen om de aangescherpte doelstellingen op middellange en lange termijn waar te maken. Laat ons dan aub stoppen met onnodige discussies te voeren over wie wat waar heeft gezegd of op de rem heeft gestaan maar laat ons naar het voorbeeld van het interparlementair klimaatoverleg, allemaal samen rond de tafel gaan zitten, om net dat toekomstgericht klimaatbeleid ook concreet uit te tekenen.

 Collega’s,

 Laat ons hier vooral ook eerlijk zijn tegen elkaar. Hier staan pleiten voor een aangescherpte doelstelling, is op zich niet zo moeilijk. Maar die aangescherpte doelstelling ook concreet omzetten in acties, dat vergt moed en veel inspanningen. En dat kunnen we niet alleen, we moeten dit samen doen, samen met de gewesten, met de mensen, met de bedrijven.

 Onze gewesten zijn hierbij een cruciale partner, want heel wat van de acties die nodig zijn om de uitstoot en het energieverbruik te verminderen en om de productie van hernieuwbare energie te verhogen liggen immers bij de gewesten.

Maar dat wil niet zeggen dat we als federale overheid niets moeten doen.  De federale overheid kan en moet een ondersteunend beleid voeren. Zoals in de voorbije jaren is gebeurd met bijvoorbeeld de invoering van het mobiliteitsbudget, afspraken over het bijmengen van biologische brandstoffen of de bouw van de windmolenparken op zee. Die richting moeten we verder uitgaan.

 En naast de gewesten, zijn ook onze gezinnen en bedrijven belangrijke partners in het klimaatdebat. We moeten bij het bepalen van de acties ook op zoek gaan naar draagvlak bij onze gezinnen en bedrijven.  Want we zullen allemaal maatregelen moeten nemen, we zullen allemaal ons gedrag moeten aanpassen en het is net daarom zo belangrijk dat er draagvlak is.

 And last but not least, en we moeten ook eerlijk durven zijn over de kostprijs.

De energietransitie en het halen van de klimaatdoelstellingen zullen geld kosten. Ook daar zijn bezorgdheden over, en ook die bezorgdheden moeten we ernstig nemen. Iedereen zal zijn billijk deel moeten bijdragen. Essentieel voor CD&V is dat de maatregelen die we nemen dat die ook sociale rechtvaardig zijn, want we mogen niemand achterlaten, iedereen moet mee.

 Collega’s,

 Ik ga besluiten.

Voor CD&V is de weg vooruit duidelijk.

De doelstellingen die zijn overeengekomen tijdens de Klimaatconferentie van Parijs zijn het uitgangspunt van ons klimaatbeleid.

We onderschrijven voluit de bepalingen uit de interparlementaire klimaatresoluitie.

We gaan voluit voor een klimaatneutrale samenleving in 2050, zoals ook wordt voorgeschreven door de nieuwe strategische langetermijnvisie van de Europese Commissie.

Voor alle maatregelen die we nemen om deze doelstellingen te bereiken moet er draagvlak gezocht worden en we kunnen enkel de doelstellingen halen als het traject ernaar ook sociaal rechtvaardig is.

 We moeten keuzes maken, heel moeilijke keuzes, maar die zullen we samen moeten maken. Een goed energie- en klimaatbeleid is essentieel. Een goed energie- en klimaatbeleid zorgt ook voor economische groei, voor meer jobs en voor meer levenskwaliteit voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen.

 Al deze elementen zijn cruciaal voor ons, een nationaal klimaatplan dat deze bezorgdheden deelt, krijgt onze volle steun!

Leen Dierick
Federaal volksvertegenwoordiger CD&V

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.